PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ and Ladislav HAVELKA. NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS (NVGClient - Program system for tactical data visualization in 3D for GF TCCS). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS
Name in Czech NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS
Name (in English) NVGClient - Program system for tactical data visualization in 3D for GF TCCS
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr FRANTIŠ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HODICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ladislav HAVELKA (203 Czech Republic).
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW program NVC Client Dokumentace k programu NVC Client
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00058691
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) 3D vizualizace (třírozměrná vizualizace); OTS VŘ PozS (operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil); NET (Network Enable Capability); APP-6 (norma Military Symbols for Land Based Systems); SOA (Service Oriented Architecture); NVG (NATO Vector Graphics); taktická průsvitka
Keywords in English 3D visualization; operational tactical command and control of ground forces; Network Enable Capability; APP-6 (Standard Military Symbols for Land Based Systems); SOA; NVG (NATO Vector Graphics); tactical overlay
Technical parameters Hlavním účelem programu NVGClient je oddělit dekódování a transformaci taktických průsvitek od samotné vizualizace, čímž je dosaženo nezávislosti vizualizace na použitém operačně taktickém systému nebo jeho verzi či přírůstku. Program NVG Client zprovádí přenos taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do cílového vizualizačního programu. Obsah průsvitek je separován na jednotlivé grafické elementy v závislosti na jejich kategoriích a dle kódu APP6b převedeny do grafické podoby. Taktické značky jsou doplněny stavovými informacemi z příslušející stavové databáze. Program NVG Client obsahuje grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli vybírat jednotlivé taktické průsvitky, které jsou k dispozici prostřednictvím služby NVG, nastavovat parametry převodu a dále řídit jejich zobrazení v použitém vizualizačním programu. Kontaktní osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 24. 4. 2014 11:40.
Abstract
Program NVGClient je určený k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů (taktických značek) do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6B do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonných hmot, obsazenosti, munice a vybavení). Program NVGClient obsahuje rovněž grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli vybírat jednotlivé taktické průsvitky, které jsou k dispozici prostřednictvím služby NVG, nastavovat parametry převodu a dále řídit jejich zobrazení v použitém vizualizačním programu.
Abstract (in English)
NVGClient program is designed to transmit tactical overlays from the web services according to NATO NVG standard in used visualization program. During the transfer of tactical overlays to the visualization place are individual graphic elements (tactical brands) grouped into certain categories and also implies the transfer of symbols (tactical brands) in the transmitted overlays to its graphical design by code APP6b. Units tactical brands are also supplemented by information from the database about their status (the amount of fuel availability, ammunition and equipment). The NVGClient program also includes a graphical user interface that allows the user to select individual tactical overlays, which are available through NVG service, set the conversion parameters and manage their display in the used visualization program.
Links
OVMASUN201001, research and development projectName: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Acronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministry of Defence of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
NVGCLient.zip Licence  File version Přenosil, V. 24. 4. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1095735/NVGCLient.zip
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1095735/NVGCLient.zip
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1095735/NVGCLient.zip?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1095735/NVGCLient.zip?info
Uploaded/Created
Thu 24. 4. 2014 11:16, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • a concrete person doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • a concrete person Ing. Ladislav Havelka, Ph.D., učo 115955
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
Attributes
 

NVGCLient.zip

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1095735/NVGCLient.zip
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1095735/NVGCLient.zip
File type
ZIP archive (application/zip)
Size
310,3 KB
Hash md5
c82b52c15a58380bec098dc347c0d32a
Uploaded/Created
Thu 24. 4. 2014 11:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:06