THON, Vojtěch. Nutnost posunu BCG vakcinace - poučení z komplikací a úmrtí dětí s vrozenými imunodeficiencemi. Alergie. Praha: Tigis, 2010, roč. 12, č. 1, s. 26-30. ISSN 1212-3536.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nutnost posunu BCG vakcinace - poučení z komplikací a úmrtí dětí s vrozenými imunodeficiencemi
Název anglicky Necessity of postpone BCG vaccination - Lesson from complications and deaths of children with primary immunodeficiencies
Autoři THON, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Alergie, Praha, Tigis, 2010, 1212-3536.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30102 Immunology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00064751
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky BCG; vrozené imunodeficience; SCID; BCG-óza; očkování; interakce vakcín
Klíčová slova anglicky BCG; BCG-osis; Immunization; Interactions of vaccines; Primary immumunodeficiencies; SCID
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 20. 4. 2013 11:08.
Anotace
BCG vakcína (atenuovaný kmen Mycobacterium bovis) je jedinou dostupnou vakcínou proti tuberkulóze. U imunokompetentních lidí je považována za bezpečnou. Jako součást očkovacího programu bývá aplikována v prvních dnech života. Avšak u imunokompromitovaných pacientů se po vakcinaci mohou rozvinout diseminované BCG infekce. Z tohoto důvodu se živá BCG vakcína podávaná záhy po narození stala neakceptovatelnou. Je proto nezbytné zavedení nového imunizačního schématu. Systematické vyšetřování a monitorování pacientů s primárními imunodeficiencemi (PID) bylo v České republice zahájeno v roce 1981. Národní databáze PID byla ustanovena v roce 1993 a propojena s Evropskou databází pro primární imunodeficience (ESID). Prevalence primárních imunodeficiencí v České republice (přibližně 10 100 000 obyvatel) je 5,8 na 100 tisíc obyvatel. Monitorujeme děti s těžkými kombinovanými imunodeficiencemi (SCID) i chronickými granulomatózními chorobami (CGD). Jak vyplývá z údajů Národní databáze primárních imunodeficiencí, 12 ze 14 dětí s později potvrzenou diagnózou SCID bylo očkováno po narození BCG vakcínou. U 9 z nich se projevily diseminované a generalizované BCG infekce. Pět dětí se SCID zemřelo. Nadto BCG reaktivace nastávají i u imunokompetentních dětí po aplikaci kombinované vakcíny obsahující hepatitidu B, podávané ve 13. týdnu života. Tyto reaktivace však byly eliminovány u tisíců vakcinovaných novorozenců HBsAg pozitivních matek; novorozenci byli, z důvodu onemocnění matky, nejprve očkováni neživou vakcínou proti hepatitidě B a až později BCG vakcínou. Dodržování zásad epidemiologické surveillance a vakcinace signifikantně snížily četnost tuberkulózy, včetně rizika rozvoje těžkých forem. V ČR je v současné době prevalence tuberkulózy 8,4 na 100 tisíc obyvatel. Přechodné přerušení BCG vakcinace ve třech krajích v období 1986 až 1993 bohužel vedlo ke zvýšení incidence tuberkulózy a k výskytu nových případů aviárních mykobakterióz. Aviární komplex se v současné době stává aktuálním světovým problémem. Uvedené komplikace nebyly pozorovány u očkovaných dětí a svědčí o ochranném účinku BCG. Doporučujeme změnu současné praxe BCG vakcinace s ohledem na nové imunizační schéma s hexavalentní vakcínou. Navrhujeme posunutí vakcinace proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, v souladu s WHO.
Anotace anglicky
The only available vaccine against tuberculosis is the BCG. The BCG vaccines, live attenuated strains of Mycobacterium bovis, were considered to be safe in the immunocompetent host. They are usually administered within the first few days of life as a part of community health program. Nevertheless, profoundly immunocompromised patients may develop disseminated BCG infection after vaccination. For this reason, the BCG vaccine given early after birth became unacceptable. The new immunization schedule is needed. In the Czech Republic systematic search and monitoring of patients with primary immunodeficiencies (PID) was initiated in 1981. The Czech national database of primary immunodeficiencies was established in 1993 and is connected with the European database of primary immunodeficiencies (ESID). The prevalence of PID in the Czech Republic (approximately 10 100 000 inhabitants) is 5.8 to 100 000. Among these patients there are children diagnosed with severe combined immunodeficiency (SCID) and chronic granulomatous disease (CGD) too. According to the Czech national database of PID, 12 out of 14 children with later proved SCID were immunised with BCG vaccine in the first days of life. Nine of them developed disseminated and generalized BCG infections. Five children with SCID died. Moreover, reactivation of BCG was also seen in healthy children after admission of combined vaccines with hepatitis B given at the age of twelve weeks. On the other hand, this was not the case in thousands of children of HBsAg positive mothers who were vaccinated against hepatitis B after delivery in the first place and later immunized with BCG vaccine. Epidemiological surveillance of tuberculosis (TB) and vaccination significantly lower the prevalence and risks of TB. In the Czech Republic, the prevalence of TB is currently 8.4 to 100 000 inhabitants. Unfortunately, temporary interruption of BCG vaccination in three large districts in the period of 1986 to 1993 led into higher incidence of TB and appearance of new cases of aviary mycobacteriosis. These complications were not observed in vaccinated children, indicating protective effect of BCG. We recommend a change of current practice of BCG vaccination considering new immunization schedule with hexavalent vaccine. We advise to postpone BCG vaccination until the second half of the child's first year of life which is in accordance with WHO.
Návaznosti
7E08062, projekt VaVNázev: Pathophysiology and Natural Course of Primary Antibody Deficiency (PAD) Syndromes
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Pathophysiology and Natural Course of Primary Antibody Deficiency (PAD) Syndromes
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:13