LIBROVÁ, Hana. Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání (Environmentally-oriented motivations and potential of disappointment). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, vol. 49, No 1, p. 53-74. ISSN 0038-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání
Name (in English) Environmentally-oriented motivations and potential of disappointment
Authors LIBROVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2013, 0038-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.563
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00068137
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000318578700003
Keywords (in Czech) proenvironmentální motivace jedince; etika konsekvencialistická/teleologická; etika deontologická; etika ctností; potenciál zklamání
Keywords in English environmentally oriented motivations of individuals; teleology; deontology; virtue ethics; potential for disappointment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., učo 102931. Changed: 19/2/2018 15:53.
Abstract
Necháme-li stranou institucionalizovanou podobu environmentálních aktivit, vidíme, že snahy jedince o nápravu ekologických škod jsou vystaveny nebezpečí rezignace. Pro úvahy nad „zelenou únavou“ jsme si vypůjčili z psychologizujícího pojetí ekonoma Alberta O. Hirschmana koncept potenciálu zklamání. Zda a v jaké míře dokáže jedinec neúspěchu odolávat, záleží na jeho psychické výbavě a na míře podpory, kterou mu poskytuje sociální skupina, do níž se integruje, na historické situaci a na dalších okolnostech. Tento článek stojí na úvaze, že potenciál zklamání do značné míry závisí i na tom, jakou má jedinec k ekologicky příznivému jednání motivaci. Pracujeme s typologií motivací, kterou odvozujeme z kategorií normativní etiky: z etiky teleologické, deontologické a z etiky ctností. Náš text přináší nejprve charakteristiku těchto motivačních typů na obecné úrovni, aby se dál zabýval jejich environmentálními souvislostmi. Zjištění mohou být zajímavá nejen z hlediska teoretického, mají praktický význam: zmírňování environmentálních problémů nemůže spočívat pouze v technické a přírodovědné připravenosti, založené na účelových, teleologických motivacích; ty jsou vystaveny silnému riziku zklamání a únavy. Znovu vychází najevo potřeba přistupovat k environmentálním problémům v široce pojaté rovině humanitní. Právě na ní se utváří a rozvíjí etika environmentální ctnosti a upevňují se deontologické motivace – dva přístupy, které nestojí na velkých očekáváních. Zklamání z environmentálně nepříznivého vývoje tak relativně odolávají a vytvářejí bázi pro efektivní účelové jednání.
Abstract (in English)
Outside institutionalised environmental activities, we find that individual efforts to combat environmental damage are at risk of succumbing to resignation. For their reflections on ‘green fatigue’ the authors borrowed economist Alberta O. Hirschman’s psychological concept of the potential for disappointment. Whether and to what extent an individual is able to withstand failure depends on one’s mental fitness, the degree of support received from one’s social group, and historical and other circumstances. This article considers the proposition that the potential for disappointment largely hinges on what a person’s motivation is to engage in environmentally-oriented behaviour. The authors work with a typology of motivations derived from categories of normative ethics: teleological and deontological ethics and virtue ethics. The article first describes these motivational types on a general level and then examines them in relation to environmentalism. The findings of this study may have practical as well as theoretical significance: environmental problems cannot be tackled solely through technical and scientific efforts founded on goal-directed, teleological motivations, as these are at risk of succumbing to disappointment and fatigue. Environmental problems must be approached from a broad humanistic perspective, as it is on that level that the ethics of environmental virtue take shape and develop and deontological motivations are reinforced – two approaches that are not grounded in great expectations and are thus relatively resistant to disappointment from negative environmental development and provide a basis for effective goal-directed behaviour.
Links
MUNI/A/0764/2012, internal MU codeName: Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost (Acronym: EVAR)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf   File version Pelikán, V. 22/4/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22/4/2013 13:14, Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., učo 102931
  • a concrete person prof. RNDr. Hana Librová, CSc., učo 630
Attributes
 

LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
125,2 KB
Hash md5
05da1cd2244c7ad00c6ecfb19a557f2e
Uploaded/Created
Mon 22/4/2013 13:14

LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
71,9 KB
Hash md5
c89fb648be9051f6428f7b3bf6ab5067
Uploaded/Created
Mon 22/4/2013 13:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/10/2021 18:46