LIBROVÁ, Hana. Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 1, s. 53-74. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání
Název anglicky Environmentally-oriented motivations and potential of disappointment
Autoři LIBROVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2013, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.563
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00068137
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000318578700003
Klíčová slova česky proenvironmentální motivace jedince; etika konsekvencialistická/teleologická; etika deontologická; etika ctností; potenciál zklamání
Klíčová slova anglicky environmentally oriented motivations of individuals; teleology; deontology; virtue ethics; potential for disappointment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., učo 102931. Změněno: 19. 2. 2018 15:53.
Anotace
Necháme-li stranou institucionalizovanou podobu environmentálních aktivit, vidíme, že snahy jedince o nápravu ekologických škod jsou vystaveny nebezpečí rezignace. Pro úvahy nad „zelenou únavou“ jsme si vypůjčili z psychologizujícího pojetí ekonoma Alberta O. Hirschmana koncept potenciálu zklamání. Zda a v jaké míře dokáže jedinec neúspěchu odolávat, záleží na jeho psychické výbavě a na míře podpory, kterou mu poskytuje sociální skupina, do níž se integruje, na historické situaci a na dalších okolnostech. Tento článek stojí na úvaze, že potenciál zklamání do značné míry závisí i na tom, jakou má jedinec k ekologicky příznivému jednání motivaci. Pracujeme s typologií motivací, kterou odvozujeme z kategorií normativní etiky: z etiky teleologické, deontologické a z etiky ctností. Náš text přináší nejprve charakteristiku těchto motivačních typů na obecné úrovni, aby se dál zabýval jejich environmentálními souvislostmi. Zjištění mohou být zajímavá nejen z hlediska teoretického, mají praktický význam: zmírňování environmentálních problémů nemůže spočívat pouze v technické a přírodovědné připravenosti, založené na účelových, teleologických motivacích; ty jsou vystaveny silnému riziku zklamání a únavy. Znovu vychází najevo potřeba přistupovat k environmentálním problémům v široce pojaté rovině humanitní. Právě na ní se utváří a rozvíjí etika environmentální ctnosti a upevňují se deontologické motivace – dva přístupy, které nestojí na velkých očekáváních. Zklamání z environmentálně nepříznivého vývoje tak relativně odolávají a vytvářejí bázi pro efektivní účelové jednání.
Anotace anglicky
Outside institutionalised environmental activities, we find that individual efforts to combat environmental damage are at risk of succumbing to resignation. For their reflections on ‘green fatigue’ the authors borrowed economist Alberta O. Hirschman’s psychological concept of the potential for disappointment. Whether and to what extent an individual is able to withstand failure depends on one’s mental fitness, the degree of support received from one’s social group, and historical and other circumstances. This article considers the proposition that the potential for disappointment largely hinges on what a person’s motivation is to engage in environmentally-oriented behaviour. The authors work with a typology of motivations derived from categories of normative ethics: teleological and deontological ethics and virtue ethics. The article first describes these motivational types on a general level and then examines them in relation to environmentalism. The findings of this study may have practical as well as theoretical significance: environmental problems cannot be tackled solely through technical and scientific efforts founded on goal-directed, teleological motivations, as these are at risk of succumbing to disappointment and fatigue. Environmental problems must be approached from a broad humanistic perspective, as it is on that level that the ethics of environmental virtue take shape and develop and deontological motivations are reinforced – two approaches that are not grounded in great expectations and are thus relatively resistant to disappointment from negative environmental development and provide a basis for effective goal-directed behaviour.
Návaznosti
MUNI/A/0764/2012, interní kód MUNázev: Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost (Akronym: EVAR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf   Verze souboru Pelikán, V. 22. 4. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf?info
Vloženo
Po 22. 4. 2013 13:14, Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D., učo 102931
  • osoba prof. RNDr. Hana Librová, CSc., učo 630
Atributy
 

LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
125,2 KB
Hash md5
05da1cd2244c7ad00c6ecfb19a557f2e
Vloženo
Po 22. 4. 2013 13:14

LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1103653/LIBROVA__H._Environmentalne_orientovane_motivace_a_potencial_zklamani_CSR_1-2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
71,9 KB
Hash md5
c89fb648be9051f6428f7b3bf6ab5067
Vloženo
Po 22. 4. 2013 13:17
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 10. 2021 02:06