JANKO, Tomáš and Petr KNECHT. Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online. 2013, vol. 3, No 1, p. 26-43. ISSN 2146-0353.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities
Name in Czech Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu: Kategorizace typů a hodnocení jejich vzdělávacích kvalit
Authors JANKO, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr KNECHT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Review of International Geographical Education Online, 2013, 2146-0353.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074693
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) obsahová analýza; zeměpis; obrazy; vzdělávací kvality; obrázky; reprezentace obsahu; učebnice; nonverbální prvky
Keywords in English content analysis; geography; images; instructional quality; pictures; representations of content; textbooks; visuals
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 24. 4. 2015 13:12.
Abstract
The article focuses on the issue of visuals in geography textbooks and their assessment. The issue is explained from the perspective of educational and cognitive psychological theory and the theory of textbooks. The general purpose of the presented research is to develop a research instrument for categorising the types of visuals in geography textbooks and for assessing their instructional qualities – their abstractness, text relatedness and caption aptness. The investigation was conducted as a content analysis of 963 visuals in five Czech lower secondary human geography textbooks. The research findings showed that in the analyzed textbooks realistic visuals predominate, photographs in particular. Evaluation of relation between the visuals and expository text proved a more or less equal representation of text related visuals and text elaborating visuals. As far as the caption aptness of visuals in geography textbooks is concerned, the most commonly represented ones are identifying captions and extensional captions. The research documented that recommendations of educational and psychological research are not sufficiently reflected in the analysed textbooks which provides opportunities for applied research into this area as well as for textbook production.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích a posuzování jejich edukačního potenciálu. K problematice je přistupováno z pedagogických a kognitivně-psychologických hledisek. Aplikována je teorie učebnic. Obecným cílem prezentovaného výzkumu bylo navržení výzkumného nástroje pro kategorizování nonverbálních prvků v učebnicích a posuzování jejich didaktických kvalit (abstraktnost, souvislost s textem, výstižnost popisku). V příspěvku jsou prezentovány výsledky obsahové analýzy 5 českých učebnic socio-ekonomického zeměpisu, v nichž bylo posuzováno 963 nonverbálních prvků. Výsledky ukázaly, že v analyzovaných učebnicích převládají realistické nonverbální prvky. Přičemž dominantní jsou fotografie. Posuzování souvislosti nonverbálních prvků a výkladového textu naznačilo, že nonverbální prvky související s obsahem textu jsou zastoupeny ve srovnatelné míře jako nonverbální prvky obsah textu rozvíjející. Pokud jde o výstižnost popisku nonverbálních prvků, nejčastěji zastoupenými typy jsou identifikující a rozšiřující popisek. Výzkumné šetření rovněž naznačilo, že doporučení pedagogického a kognitivně-psychologického výzkumu nejsou při koncipování nonverbálních prvků vždy v odpovídající míře reflektovány. Otevírají se tak další otázky aplikovaný výzkum v této oblasti, ale také pro vydavatele učebnic.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 04:16