JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online. 2013, roč. 3, č. 1, s. 26-43. ISSN 2146-0353.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities
Název česky Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu: Kategorizace typů a hodnocení jejich vzdělávacích kvalit
Autoři JANKO, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr KNECHT (203 Česká republika, domácí).
Vydání Review of International Geographical Education Online, 2013, 2146-0353.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00074693
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky obsahová analýza; zeměpis; obrazy; vzdělávací kvality; obrázky; reprezentace obsahu; učebnice; nonverbální prvky
Klíčová slova anglicky content analysis; geography; images; instructional quality; pictures; representations of content; textbooks; visuals
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 4. 2015 13:12.
Anotace
The article focuses on the issue of visuals in geography textbooks and their assessment. The issue is explained from the perspective of educational and cognitive psychological theory and the theory of textbooks. The general purpose of the presented research is to develop a research instrument for categorising the types of visuals in geography textbooks and for assessing their instructional qualities – their abstractness, text relatedness and caption aptness. The investigation was conducted as a content analysis of 963 visuals in five Czech lower secondary human geography textbooks. The research findings showed that in the analyzed textbooks realistic visuals predominate, photographs in particular. Evaluation of relation between the visuals and expository text proved a more or less equal representation of text related visuals and text elaborating visuals. As far as the caption aptness of visuals in geography textbooks is concerned, the most commonly represented ones are identifying captions and extensional captions. The research documented that recommendations of educational and psychological research are not sufficiently reflected in the analysed textbooks which provides opportunities for applied research into this area as well as for textbook production.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích a posuzování jejich edukačního potenciálu. K problematice je přistupováno z pedagogických a kognitivně-psychologických hledisek. Aplikována je teorie učebnic. Obecným cílem prezentovaného výzkumu bylo navržení výzkumného nástroje pro kategorizování nonverbálních prvků v učebnicích a posuzování jejich didaktických kvalit (abstraktnost, souvislost s textem, výstižnost popisku). V příspěvku jsou prezentovány výsledky obsahové analýzy 5 českých učebnic socio-ekonomického zeměpisu, v nichž bylo posuzováno 963 nonverbálních prvků. Výsledky ukázaly, že v analyzovaných učebnicích převládají realistické nonverbální prvky. Přičemž dominantní jsou fotografie. Posuzování souvislosti nonverbálních prvků a výkladového textu naznačilo, že nonverbální prvky související s obsahem textu jsou zastoupeny ve srovnatelné míře jako nonverbální prvky obsah textu rozvíjející. Pokud jde o výstižnost popisku nonverbálních prvků, nejčastěji zastoupenými typy jsou identifikující a rozšiřující popisek. Výzkumné šetření rovněž naznačilo, že doporučení pedagogického a kognitivně-psychologického výzkumu nejsou při koncipování nonverbálních prvků vždy v odpovídající míře reflektovány. Otevírají se tak další otázky aplikovaný výzkum v této oblasti, ale také pro vydavatele učebnic.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 05:39