KACHLÍK, Petr. Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně základní školy (Alcohol as a Serious Problem for Pupils of Secondary School). In KACHLÍK, P. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 513-528. ISBN 978-80-210-6208-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně základní školy
Name in Czech Alkohol jako vážný problém u žáků druhého stupně základní školy
Name (in English) Alcohol as a Serious Problem for Pupils of Secondary School
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV, p. 513-528, 16 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068239
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6208-5
Keywords (in Czech) alkohol; dostupnost; dotazník; konzumace; opilost; postoj; prevence; program; riziko; škola; výzkum; žák
Keywords in English alcohol; availability; questionnaire; drinking; drunkenness; attitude; prevention; program; risk; school; research; student
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9. 5. 2013 21:25.
Abstract
V rámci výzkumného projektu bylo osloveno 400 žáků 2. stupně ZŠ, respondenti pocházeli z 8 krajů ČR. Bylo využito dotazníku o 23 položkách zaměřených na obecná fakta o alkoholu, na vlastní konzumaci alkoholických nápojů a prevenci alkoholismu ve škole. Z výsledků bylo patrné, že konzumace alkoholu je českou společností vysoce tolerována, alkohol je velmi snadno dostupný pro děti a mladistvé. Pokud jde o zkušenosti s konzumací, touhu alkohol vyzkoušet a výskyt opilosti, vyrovnává se jejich frekvence mezi hochy a dívkami. Relativně dobré faktografické znalosti o alkoholu jsou v rozporu s rizikovým chováním dětí. Na většině škol sice probíhají preventivní programy, ale jsou spíše pasivně laděné, nesystematické, krátkodobé, zaměřené pouze na předávání informací. Mezi znalostmi dětí, které prošly preventivními programy, a dětí, které je neabsolvovaly, nebyly nalezeny významné rozdíly.
Abstract (in English)
The research project was approached 400 pupils from secondary school, respondents came from eight regions of the Czech Republic. We used a questionnaire on 23 items focused on general facts about alcohol on their consumption of alcoholic beverages and alcohol abuse prevention in school. From the results it was clear that alcohol consumption is a Czech society highly tolerated, alcohol is easily accessible for children and adolescents. Regarding the consumption experience, desire to try alcohol and drunkenness, adjusts the frequency between boys and girls. Relatively good factual knowledge about alcohol are inconsistent with risk behavior of children. At most schools, although ongoing prevention programs, but rather passively tuned, piecemeal, short-term, focused only on the transmission of information. Knowledge among children who underwent preventive programs, and children who are not completed, significant differences were found.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:55