KACHLÍK, Petr. Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů. In KACHLÍK, P. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 529-552. ISBN 978-80-210-6208-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů
Název česky Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů
Název anglicky The drug scene at Masaryk University in the eyes of its students
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV, od s. 529-552, 24 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00068240
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6208-5
Klíčová slova česky dotazník; nabídka; názor; návykové látky; postoj; prevence; projekt; student; univerzita; výzkum; zkušenost
Klíčová slova anglicky interview; offer; opinion; addictive substances; attitude; prevention; project; student; university; research; experience
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 9. 5. 2013 21:37.
Anotace
Mezi studenty Masarykovy univerzity byly realizovány dva výzkumné projekty: jeden mapoval zkušenosti, názory a postoje k návykovým látkám (téměř 10000 respondentů), druhý se týkal preventivních aktivit v akademickém prostředí (téměř 2200 respodentů). V obou případech bylo využito anonymních dotazníků. K nejčastěji užívaným návykovým látkám v souboru patřil alkohol, tabák, černá káva, konopí, halucinogeny, tlumivé léky a extáze. Na univerzitní půdě byla zaznamenána aktivita drogových překupníků. K hlavním důvodům drogových experimentů se řadila zvědavost, navození příjemných pocitů, stimulace či útlumu, potřeba družnosti. Byly nalezeny velmi tolerantní postoje vůči alkoholu a tzv. lehkým drogám. Prevencí závislostí bylo osloveno pouze 20 % vzorku, hlavně ve výuce a formou monologických přednášek bez zpětné vazby. Aktivity se týkaly zejména legálních drog, málo ostatních látek a návykového chování. Studenti hodnotili prevenci na Univerzitě jako nesystematickou, nahodilou, byl jí věnován nedostatek času, její nabídka byla chudá. Změny v oblasti primární prevence a poradenství na Masarykově univerzitě jsou velmi potřebné.
Anotace anglicky
Among the students of Masaryk University were implemented two research projects: one charted experience, opinions and attitudes towards addictive substances (almost 10,000 respondents), the second concerned the preventive activities in academic environment (almost 2,200 respondents). In both cases, the use of anonymous questionnaires. Most commonly used addictive substances in the file belonged alcohol, tobacco, black coffee, cannabis, hallucinogens, depressant drugs and ecstasy. On campus there's been activity of drug traffickers. The main reasons for drug experiment ranked with curiosity, evoke pleasant feelings, stimulation or inhibition, need for sociability. We have found a very tolerant attitude towards alcohol and so-called light drugs. Prevention of dependence was addressed only 20% of the sample, especially in teaching and lectures in the form of monologues without feedback. Activities focused mainly on legal drugs, few other substances and addictive behaviors. Students evaluated prevention at the University as unsystematic, random, she was dedicated to lack of time, the offer was poor. Changes in the primary prevention and counseling at Masaryk University are very needed.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:06