KACHLÍK, Petr. Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů (The drug scene at Masaryk University in the eyes of its students). In KACHLÍK, P. Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 529-552. ISBN 978-80-210-6208-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů
Name in Czech Drogová scéna na Masarykově univerzitě očima svých studentů
Name (in English) The drug scene at Masaryk University in the eyes of its students
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Kalokagathie 2012 - Fórum výchovy ke zdraví XV, p. 529-552, 24 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068240
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6208-5
Keywords (in Czech) dotazník; nabídka; názor; návykové látky; postoj; prevence; projekt; student; univerzita; výzkum; zkušenost
Keywords in English interview; offer; opinion; addictive substances; attitude; prevention; project; student; university; research; experience
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9. 5. 2013 21:37.
Abstract
Mezi studenty Masarykovy univerzity byly realizovány dva výzkumné projekty: jeden mapoval zkušenosti, názory a postoje k návykovým látkám (téměř 10000 respondentů), druhý se týkal preventivních aktivit v akademickém prostředí (téměř 2200 respodentů). V obou případech bylo využito anonymních dotazníků. K nejčastěji užívaným návykovým látkám v souboru patřil alkohol, tabák, černá káva, konopí, halucinogeny, tlumivé léky a extáze. Na univerzitní půdě byla zaznamenána aktivita drogových překupníků. K hlavním důvodům drogových experimentů se řadila zvědavost, navození příjemných pocitů, stimulace či útlumu, potřeba družnosti. Byly nalezeny velmi tolerantní postoje vůči alkoholu a tzv. lehkým drogám. Prevencí závislostí bylo osloveno pouze 20 % vzorku, hlavně ve výuce a formou monologických přednášek bez zpětné vazby. Aktivity se týkaly zejména legálních drog, málo ostatních látek a návykového chování. Studenti hodnotili prevenci na Univerzitě jako nesystematickou, nahodilou, byl jí věnován nedostatek času, její nabídka byla chudá. Změny v oblasti primární prevence a poradenství na Masarykově univerzitě jsou velmi potřebné.
Abstract (in English)
Among the students of Masaryk University were implemented two research projects: one charted experience, opinions and attitudes towards addictive substances (almost 10,000 respondents), the second concerned the preventive activities in academic environment (almost 2,200 respondents). In both cases, the use of anonymous questionnaires. Most commonly used addictive substances in the file belonged alcohol, tobacco, black coffee, cannabis, hallucinogens, depressant drugs and ecstasy. On campus there's been activity of drug traffickers. The main reasons for drug experiment ranked with curiosity, evoke pleasant feelings, stimulation or inhibition, need for sociability. We have found a very tolerant attitude towards alcohol and so-called light drugs. Prevention of dependence was addressed only 20% of the sample, especially in teaching and lectures in the form of monologues without feedback. Activities focused mainly on legal drugs, few other substances and addictive behaviors. Students evaluated prevention at the University as unsystematic, random, she was dedicated to lack of time, the offer was poor. Changes in the primary prevention and counseling at Masaryk University are very needed.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:48