Informační systém MU
PŘIKRYL, Radovan. Postavení repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy (Role of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 1, p. 11-19. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postavení repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy
Name (in English) Role of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorder
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068349
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) repetitivní transkraniální magnetická stimulace; rTMS; obsedantně-kompulzivní porucha; OCD; stimulace; prefrontální kortex; orbitofrontální kortex; suplementární motorická area
Keywords in English repetitive transcranial magnetic stimulation; rTMS; obsessive-compulsive disorder; OCD; stimulation; prefrontal cortex; orbitofrontal cortex; supplementary motor area
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 24/6/2013 14:55.
Abstract
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je závažné duševní onemocnění s častým chronickým průběhem. Za terapii první volby u OCD jsou považována serotonergně působící antidepresiva podávaná ve vysokých terapeutických dávkách po dostatečně dlouhou dobu, anebo kognitivně-behaviorální psychoterapie. Nejzávažnější farmakorezistentní formy OCD mohou kromě ablativního stereotaktického neurochirurgického zákroku těžit z rozvoje nových neuromodulačních technik mozku, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Dosud bylo publikováno devět randomizovaně kontrolovaných a tři otevřené studie ověřující účinnost a bezpečnost rTMS při ovlivnění OCD příznaků. Výsledky těchto studií ukazují, že ať již nízkofrekvenční, či vysokofrekvenční rTMS cílená na oblast prefrontálního kortexu není efektivní při léčbě OCD. Naopak oblasti suplementární motorické arey či orbitofrontálního kortexu lze považovat za nadějné pro účinnou a dobře tolerovanou rTMS léčbu u OCD. Budoucí studie by se měly zaměřit na definování optimálních demografických, klinických, stimulačních či neurofyziologických parametrů, které budou spojeny s dobrou terapeutickou odezvou rTMS při léčbě OCD.
Abstract (in English)
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a severe mental disorder with often chronic course. The first option treatment strategies for OCD consist of high doses of serotonin acting antidepressants given over long periods of time and/ or cognitive-behavioral therapy. The most severe resistant forms of OCD may benefit except of ablative stereotactic neurosurgery from development of new types of focal neuromodulatory interventions like repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Up to now nine randomized controlled trials and three open trials assessing the safety and efficacy of rTMS in the treatment of OCD were published. The results of these studies show that neither low frequency nor high frequency rTMS focused on the prefrontal cortex is effective in the treatemnt of OCD. By contrast supplementary motor area and/or orbitofrontal cortex seem to be candicate regions for effective and well tolerated rTMS treatment of OCD. Future trials should aim at determining optimal demographic, clinical, stimulation and neurophysiological parameters correlated with good rTMS therapeutical outcome in the treatment of OCD.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
Displayed: 14/8/2022 20:06