MAREŠ, Jan. Vedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezkušenost (Theses consultations as a specific research selfexperience). In PhD existence III: Česko - slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezkušenost
Name (in English) Theses consultations as a specific research selfexperience
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition PhD existence III: Česko - slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00068361
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) vedení diplomových prací; výzkum; prezentace výsledků výzkumu; sebezkušenost vysokoškolského učitele
Keywords in English supervision of a thesis; research; presentation of research results; selfexperience of the university teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 29. 11. 2013 12:30.
Abstract
Příspěvek vychází z reflexe osobní zkušenosti autora s konzultováním a hodnocením kvalifikačních prací a jejich reflektovaným vlivem na vlastní výzkumnou aktivitu. Dále se věnuje změnám ve způsobu uvažování nad výsledky vlastních výzkumů i jejich prezentaci i důsledcích tohoto posunu pro další praxi v pozici konzultanta a školitele.
Abstract (in English)
The paper is based on the reflection of the personal experiences of the author with consulting and evaluation of theses and reflected by their influence on his research activities. The paper also discusses the changes in ways of thinking about the results of his own research and their presentation and the implications of this shift for further practice as a consultant and lector.
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 23:03