HAVELKOVÁ, Barbora. Texturní typy gabrových hornin v lomu Špičák v Orlických horách (Structure types of gabbro rocks in Orlické hory Mts.). In Výroční studentská geologická konference. 2013. ISBN 978-80-210-6217-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Texturní typy gabrových hornin v lomu Špičák v Orlických horách
Name in Czech Texturní typy gabrových hornin v lomu Špičák v Orlických horách
Name (in English) Structure types of gabbro rocks in Orlické hory Mts.
Authors HAVELKOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Výroční studentská geologická konference, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00068409
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6217-7
Keywords (in Czech) Gabro; Špičák v Orlických horách; gabrové horniny; texturní typy hornin
Keywords in English Gabbro; Špičák in Orlické hory Mts.; gabbro rocks; structure types of rocks
Changed by Changed by: Bc. Barbora Havelková, učo 376052. Changed: 25. 5. 2013 18:29.
Abstract
Tento příspěvek se zabývá vymezením texturních typů gabrové horniny z lomu Špičák v Orlických horách a určením jejich odlišností. Celkem bylo stanoveno 7 texturních typů, u kterých byly pozorovány makroskopické odlišnosti v strukturních a texturních znacích, barvě a zastoupení ilmenitu. Mikroskopické odlišnosti byly pozorovány zejména v hlavních horninotvorných minerálech. Zrna plagioklasů se od sebe odlišují omezením, tvarem, stupněm přeměny a bazicitou. Výsledky ED analýz prokázaly, že se bazicita plagioklasů pohybuje v rozmezí An6,9–An47,8, proto je vhodné horninu nazývat jako diorit. Zrna amfibolů se ve vymezených texturních typech vyskytují ve čtyřech formách: hnědá zrna se zelenými lemy, jemnozrnné agregáty, jehlice obrůstající jemnozrnné agregáty a jehlice v prostoru mezi ostatními zrny. Zrna se v jednotlivých formách výskytu odlišují stupněm přeměny, omezením, tvarem a chemickým složením. ED analýzy prokázaly, že se vždy jedná o Ca-amfiboly s odlišnými obsahy SiO2, K2O, Na2O, FeO, Fe2O3, MgO, Al2O3 a TiO2.
Abstract (in English)
This thesis is focused on determination of structure types of gabbro rocks from Špičák quarry in Orlické hory Mts. and definition of their differences. Seven structure types of gabro rocks differ in macroscopic properties such as structure, texture, colour and quantity of ilmenite. Microscopic differences were observed mainly in major minerals. Plagioclases differ in grain restrictions, shape, phase of grain transformation and chemical compound. Results of ED analyses showed that basicity of plagioclases fluctuates between An6,9–An47,8 which indicates diorite. The amphibole grains were found in structure types in four forms: brown grains with green fringes, fine-grained aggregates, needles growing from fine-grained aggregates and needles in space between other amphiboles and plagioclases. These forms of amphibole grains differ in grain restrictions, shape, phase of grain transformation and chemical compound. Results of ED analyses proved that amphiboles belong to the group of Ca-amphiboles with different contents of SiO2, K2O, Na2O, Fe2O3, FeO, MgO, Al2O3 and TiO2.
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 15:17