DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 pp. ISBN 978-80-210-6232-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lekcii po morfologii russkogo jazyka
Name in Czech Přednášky z ruské morfologie
Authors DOLEŽELOVÁ, Eva.
Edition 3. vyd. Brno, 159 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Russian
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6232-0
Keywords (in Czech) gramatika, tvarosloví, terminologie, slovní druhy, paradigmatika, zákonitosti a pravidla užití
Keywords in English grammar, morphology, terminology, parts of speech, paradigma, footing and rules of use
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc., učo 1698. Changed: 14/3/2014 09:35.
Abstract (in Czech)
Učebnice dává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů zvláště obtížných a odlišných.
Abstract (in English)
The presented textbook gives a basic description of the grammatical system of the Russian language, its footing and rules keeping on mind a necessary degreee of mastering in Russian morphology. The book (the printed lectures, actually) contains grammatical terminology, the explanation of the parts of speech (nouns, adjectives, pronouns, numerals, verbs, inflexibles) and their paradigma. All this is richly exemplified and voluminous set of examples is given. Moreover, each part of speech is consistently compared with Czech, especially in the cases of evident difficulty and difference.
PrintDisplayed: 5/12/2022 04:58