ROKOSOVÁ, Michaela. Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii. TIM ezin [online]. Masarykova univerzita: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty, 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 17-26. ISSN 1805-2606.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii
Název česky Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii
Název anglicky Digital composition as the principle of working with programmable media
Autoři ROKOSOVÁ, Michaela.
Vydání TIM ezin [online]. Masarykova univerzita, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty, 2013, 1805-2606.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky software, aplikace, digitální kompozice, softwarová studia, archeologie médií, nová média, uživatel, digitální kompozice
Klíčová slova anglicky software, application, digital composition, software studies, media archeology, new media, user, digital composition
Štítky aplikace, archeologie médií, digitální kompozice, nová média, software, softwarová studia, uživatel
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Michaela Rokosová, učo 139811. Změněno: 30. 5. 2013 21:19.
Anotace
Východisky k článku Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii jsou dva texty popisující algoritmickou a uživatelskou funkčnost dvou komerčních softwarových aplikací: It looks like you’re writing a letter: Microsoft Word Matthewa Fullera (2001) a Inside Photoshop Lva Manoviche (2011). Oba se ve svých textech zaměřují na porovnání technik předchozích nedigitálních médií a nových médií na uvedených konkrétních příkladech. Matthew Fuller je k aplikaci Microsoft Word poměrně skeptický. Jeho argumentace se soustřeďuje na popis množství nástrojů, jež Word nabízí a s nimiž se musí uživatel vypořádat. Oproti tomu Lev Manovich si na začátku svého článku stanovuje jasný cíl a metodu, pomocí níž analyzuje nástroje aplikace Adobe Photoshop, a své teze uzavírá jasným odkazem, že klasické pojetí médií se v současnosti proměňuje na pojetí softwaru. V tomto článku se pokusíme porovnat argumentaci obou autorů s přihlédnutím k teorii softwarových studií, přičemž nás budou zajímat odpovědi především na následující otázky. V čem se odlišuje práce se softwarem od práce s předchozími médii? Jakým způsobem ovlivňuje software myšlení jeho uživatelů? Můžeme nazvat obecný princip dnešního vnímání médií jako koncept digitální kompozice?
Anotace anglicky
The starting point to the article Digital composition as the principle of working with programmable media are two texts describing both the algorithmic and user functionality of two commercial software applications: It looks like youre writing a letter: Microsoft Word written by Matthew Fuller (2001) and Inside Photoshop written by Lev Manovich (2011). Both of them focus in their texts on comparison of previous non-digital media techniques and those of new media on specific examples. Matthew Fuller is rather skeptical towards Microsoft Word. His arguments focus on description of a number of tools which are provided by Word and with which ones the user must deal with. In contrast, Lev Manovich establishes a clear goal and methods at the beggining of his article which he uses to analyze the Adobe Photoshop tools and he concludes his thesis with a clear reference that the classical concept of media is currently transforming to the concept of software. In this article, we will try to compare both authors’ arguments with regard to the theory of software studies where we will be primerly interested in the answers to the following questions: What distinguishes the work with software from work with previous media? How the software influences thinking of its users? Can we call the general principle of today perception of media as a concept of the digital composition?
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
475-1722-1-PB_1_.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Rokosová, M. 30. 5. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf?info
Vloženo
Čt 30. 5. 2013 21:18

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Michaela Rokosová, učo 139811
Atributy
 

475-1722-1-PB_1_.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
431,8 KB
Hash md5
62c105703876a07d0ee2dd00569ff8d6
Vloženo
Čt 30. 5. 2013 21:18

475-1722-1-PB_1_.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1109134/475-1722-1-PB_1_.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
44,2 KB
Hash md5
9eec38c8a5145c6cc851da51b9cf326e
Vloženo
Čt 30. 5. 2013 21:23
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 16:28