VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. s. 245-250. ISBN 978-80-7414-577-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace dynamického modelování do školské výuky
Název česky Implementace dynamického modelování do školské výuky
Název anglicky Implementation of dynamic modeling in the school teaching/learning process: State of art and new trends
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Ústí nad Labem, Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013, od s. 245-250, 6 s. 2013.
Nakladatel UJEP v Ústí nad Labem
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00068475
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7414-577-3
Klíčová slova česky počítačové modelování; webové modelování; web; ICT výuka
Klíčová slova anglicky computer modeling; web modeling; web; ICT teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 21. 3. 2014 21:05.
Anotace
Počítačové modelování dějů a jevů je používáno v technice i vědě, nicméně jeho výhody je možno využít i ve vzdělávání. Počítačové modely nebo jiné vizualizační prostředky usnadňují studentům pochopení zkoumaných jevů. Navíc, nezávisle na studentově logickém a analytickém myšlení, je posílena schopnost zjišťování fyzikálních základů procesů, které zná z denního života, a jsou zanesené do grafů. Při modelování pracujeme se změnou jednoho parametru po elementárních krocích. Žáci pak mohou pozorovat vliv změny jedné proměnné na stav celého systému. Tento přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Současný stav problematiky používání a vytváření dynamických modelů byl zjišťován výzkumným šetřením na populaci učitelů na základních školách, středních školách a gymnáziích. Článek ukazuje další cestu pro zvýšení četnosti používání modelování ve výuce pomocí webového prostředí.
Anotace anglicky
Computer modeling of processes and phenomena is used in engineering and science, but its advantages can also be used in education. Computer models or other visualization devices make it easier for students to understand the examined phenomena. In addition, regardless the students' logical and analytical thinking ability to detect the physical foundations of the graph-transferred processes known to them from daily live is enhanced. When modeling we work by changing one parameter at a time. The pupils can then watch the effect that one variable change has on the state of the entire system. This approach can replace the lack of mathematical skill necessary to resolve the issue being studied. The current state of the use and creation of dynamic models at schools was being discovered by the investigation research on the population of teachers at primary and secondary schools. The paper shows another way to increase the frequency of modeling application in classrooms using a Web environment.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 02:19