VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky (Implementation of dynamic modeling in the school teaching/learning process: State of art and new trends). In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. p. 245-250. ISBN 978-80-7414-577-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Implementace dynamického modelování do školské výuky
Name in Czech Implementace dynamického modelování do školské výuky
Name (in English) Implementation of dynamic modeling in the school teaching/learning process: State of art and new trends
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ústí nad Labem, Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013, p. 245-250, 6 pp. 2013.
Publisher UJEP v Ústí nad Labem
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068475
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-577-3
Keywords (in Czech) počítačové modelování; webové modelování; web; ICT výuka
Keywords in English computer modeling; web modeling; web; ICT teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 21. 3. 2014 21:05.
Abstract
Počítačové modelování dějů a jevů je používáno v technice i vědě, nicméně jeho výhody je možno využít i ve vzdělávání. Počítačové modely nebo jiné vizualizační prostředky usnadňují studentům pochopení zkoumaných jevů. Navíc, nezávisle na studentově logickém a analytickém myšlení, je posílena schopnost zjišťování fyzikálních základů procesů, které zná z denního života, a jsou zanesené do grafů. Při modelování pracujeme se změnou jednoho parametru po elementárních krocích. Žáci pak mohou pozorovat vliv změny jedné proměnné na stav celého systému. Tento přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Současný stav problematiky používání a vytváření dynamických modelů byl zjišťován výzkumným šetřením na populaci učitelů na základních školách, středních školách a gymnáziích. Článek ukazuje další cestu pro zvýšení četnosti používání modelování ve výuce pomocí webového prostředí.
Abstract (in English)
Computer modeling of processes and phenomena is used in engineering and science, but its advantages can also be used in education. Computer models or other visualization devices make it easier for students to understand the examined phenomena. In addition, regardless the students' logical and analytical thinking ability to detect the physical foundations of the graph-transferred processes known to them from daily live is enhanced. When modeling we work by changing one parameter at a time. The pupils can then watch the effect that one variable change has on the state of the entire system. This approach can replace the lack of mathematical skill necessary to resolve the issue being studied. The current state of the use and creation of dynamic models at schools was being discovered by the investigation research on the population of teachers at primary and secondary schools. The paper shows another way to increase the frequency of modeling application in classrooms using a Web environment.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:44