Informační systém MU
SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání (Digital world and reality in technical education). In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. p. 202-207. ISBN 978-80-7414-577-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální svět a realita v technickém vzdělávání
Name in Czech Digitální svět a realita v technickém vzdělávání
Name (in English) Digital world and reality in technical education
Authors SLÁDEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jan VÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ústí nad Labem, Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013, p. 202-207, 6 pp. 2013.
Publisher UJEP v Ústí nad Labem
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068476
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-577-3
Keywords (in Czech) ICT; digitální svět; skutečnost; technické vzdělávání; výuka fyziky
Keywords in English ICT; digital world; reality; technical education; teaching physics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 21. 3. 2014 21:03.
Abstract
Po roce 2010 se masivně rozšířilo používání tabletů a smartphonů a čím dál víc dětí a adolescentů s nimi intuitivně pracuje. Každý den se pomocí nich na internetu zapojují do komunikace v sociálních sítích, brouzdají po webu, či hrají hry. Hlavní úskalí pak spočívá v tom, že velkému množství jedinců je najednou předkládán stejný vizuální obraz světa, který vždy nemusí korespondovat s realitou. Snižuje se tak tvořivost v populaci, a to zejména technická, ta je přitom hnacím motorem rozvoje. Přesto je pro současné vědecké a výzkumné pracovníky používání informačních a komunikačních technologií (ICT) nezbytností a je na učitelích, aby se pokusili uvést do souladu digitální světy s fyzikálně technickou realitou. Na základě výzkumného šetření na školách analyzujeme stav v českých školách, který limituje pokrok v použití ICT ve vzdělávání. Nabízíme možnosti jak pomocí webového modelování reálných dějů zkvalitnit odhad hodnot a průběhu děje.
Abstract (in English)
Since 2010, a massive expansion of using the tablets and smartphones has started; more and more children and adolescents work with these devices intuitively. Every day, they use them to be connected to internet, where they engage in communication on social networks, browse the web, or play games. The main difficulty then lies in the fact, that a large number of individuals are simultaneously submitted to the same visual image of the world that does not always correspond to reality. This reduces the creativity in the population, especially technical; however, in the same time, it is the driving force of development. On the other hand for scientists and researchers the use of Information and Communication Technologies is indispensable. The main task for teachers is then to try to reconcile the digital world with the physical-technical reality. Based on the research survey we analyze the state of education in Czech schools limiting the progress in the use of Information and Communication Technologies in education. Through Web modeling of real processes we offer a way how we can improve the estimation of the physical quantities and/or the assessment of some processes.
Displayed: 1. 7. 2022 07:40