VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Šlégr, Jan, Kubínová, Štěpánka. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 55-60, 5 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ
Název česky Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ
Název anglicky Web based modeling of physical phenomena for use in physics teaching at primary and secondary schools
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice, od s. 55-60, 5 s. 2013.
Nakladatel Univerzita Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Dynamické modelování; graf; modelování; ICT výuka; webové modelování
Klíčová slova anglicky Dynamic modeling; graph; modeling; ICT teaching; web modeling
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 31. 1. 2015 14:35.
Anotace
Modelování dějů nebo jevů se používá v technice a vědě, nicméně jeho výhody je možno využít i ve vzdělávání. Počítačové modely a vizualizace jevů modely usnadňují žákům pochopení zkoumaných jevů. Navíc, nezávisle na žákově logickém a analytickém myšlení, je posílena schopnost zjišťování fyzikálních základů procesů, které zná z běžného života, a jsou zanesené do grafů. Při modelování pracujeme se změnou jednoho parametru po elementárních krocích. Žáci pak mohou pozorovat vliv změny jedné proměnné na stav celého systému. Tento přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Při použití zvoleného řešení není potřeba instalovat speciální software, postačí internetový prohlížeč a Poznámkový blok pro práci s modely a pro jejich tvorbu.
Anotace anglicky
Modelling of processes or phenomena used in technology and science, but its benefits can also be used in education. Computer models and visualization of phenomena models facilitate students understanding of the investigated phenomena. Moreover, irrespective of the pupil logical and analytical thinking ability is enhanced detection of physical fundamentals of the process, which knows from daily life, and are plotted. When modeling work to change a parameter for elementary steps. Students can then observe the impact of changes in one variable on the state of the whole system. This approach can replace the lack of mathematical tools needed to solve the problems studied. When using the solution's no need to install special software, it suffices web browser and Notepad to work with models and for their creation.
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2022 08:43