Informační systém MU
KOZLOVÁ, Veronika. Child as a Witness of Domestic Violence. 2013th ed. Sydney, Australia: World Congress on Family Law and Children's Rights Inc., 2013. 6 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Child as a Witness of Domestic Violence
Name in Czech Dítě jako svědek domácího násilí
Name (in English) Child as a Witness of Domestic Violence
Authors KOZLOVÁ, Veronika.
Edition 2013. vyd. Sydney, Australia, 6 pp. 2013.
Publisher World Congress on Family Law and Children's Rights Inc.
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Keywords (in Czech) dítě, svědek, domácí násilí, autonomie vůle
Keywords in English child, witness, domestic violence, autonomy of the will
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Changed: 17/6/2013 16:22.
Abstract
Domestic violence between parents can cause the CAN (Child abuse and neglect) syndrome, even if the child is not the so called direct victim. Psychical pressure can be perceived as an abuse. The contemporary society is responsible for protecting children from this kind of maltreatment and should ensure their healthy development as well as stopping the vicious circle of domestic violence. Psychological research indicates that a child, who is a witness of domestic violence, usually becomes an adult victim or a violator. Should we accept this approach to domestic violence in family with children, it is necessary to prepare legal background for this area. Nowadays, it is a direct victim of domestic violence who is responsible for starting the help process – asking police, social workers or courts for help. But what if the child is a witness? Is the role of a state to protect the child from wrong influences of its own family? Where are the boarders between the right of parents to educate their children on their own and the duty of a state to prevent violence? As noted above, domestic violence is a circle behavior. Therefore if the state let domestic violence in families with children without intervention, there may be a great chance that the child grows up into a violent person or a victim in another domestic violence relationship. From this point of view there should be a legal possibility to intervene, even if the child is not the direct victim of violence.
Abstract (in Czech)
Násilí mezi rodiči může vyústit v CAN (syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte), a to i v případě, že dítě samo není přímou otětí násilí. Psychický tlak na dítě může být vnímán jako týrání. Společnost je zodpovědná za ochranu dítěte i proti tomuto druhu zneužívání a měla by zajistit zdravý vývoj dítěte. Taktéž by měla směřovat k zastavení "bludného kruhu domácího násilí". Psychologické studie dlouhodobě poukazují na skutečnost, že dítě, které je svědkem domácího násilí, ve svém dospělém životě tenduje k násilnému chování nebo si vybírá násilné partnery. Pokud je tento předpoklad odborníky přijat, je třeba připravit právní prostředí, které tuto ochranu umožní. V současné době je to pouze přímá oběť domácího násilí, kdo se může aktivně dovolávat pomoci od policie, sociálních pracovníků nebo soudu. A co když je dítě svědkem domácího násilí? Je rolí státu ochraňovat dítě proti nevhodným vlivům, dokonce i od vlastní rodiny? Kde jsou hranice mezi právem rodiče vychovávat své děti a mezi povinností státu předcházet násilí? Jak již bylo zmíněno, domácí násilí je generačně opakující se chování. Tedy, pokud stát ponechá dítě v násilné rodině bez zásahu, vzniká šance, že takové dítě vyroste v násilníka nebo oběť domácího násilí. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že by měla existovat právní možnost zásahu, a to i v případech, kdy dítě není přímou obětí násilí.
Abstract (in English)
Domestic violence between parents can cause the CAN (Child abuse and neglect) syndrome, even if the child is not the so called direct victim. Psychical pressure can be perceived as an abuse. The contemporary society is responsible for protecting children from this kind of maltreatment and should ensure their healthy development as well as stopping the vicious circle of domestic violence. Psychological research indicates that a child, who is a witness of domestic violence, usually becomes an adult victim or a violator. Should we accept this approach to domestic violence in family with children, it is necessary to prepare legal background for this area. Nowadays, it is a direct victim of domestic violence who is responsible for starting the help process – asking police, social workers or courts for help. But what if the child is a witness? Is the role of a state to protect the child from wrong influences of its own family? Where are the boarders between the right of parents to educate their children on their own and the duty of a state to prevent violence? As noted above, domestic violence is a circle behavior. Therefore if the state let domestic violence in families with children without intervention, there may be a great chance that the child grows up into a violent person or a victim in another domestic violence relationship. From this point of view there should be a legal possibility to intervene, even if the child is not the direct victim of violence.
Links
MUNI/A/0763/2012, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 3/12/2021 18:40