GURÍN, Daniel. Tréning pacientov po infarkte myokardu (Training of patients after myocardial infarction). In Interná medicína. 2012. ISSN 1335-8359.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tréning pacientov po infarkte myokardu
Name in Czech Trénink pacientu po infarktu myokardu
Name (in English) Training of patients after myocardial infarction
Authors GURÍN, Daniel (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Interná medicína, 2012.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00074709
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISSN 1335-8359
Keywords (in Czech) Kardiovaskulární rehabilitace; infakt myokardu; řízený ambulantní trénink; domácí trénink
Keywords in English Cardiovascular Rehabilitation; Myocardial Infarction; Controlled Training; Home – based Training.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 13. 4. 2015 10:19.
Abstract
Súbor tvorili pacienti, ktorí absolvovali riadený ambulantný tréning vo fakultnej nemocnici Brno – Bohunice. Tréning prebiehal 3 krát týždenne po dobu 2 mesiacov. Všetci pacienti v našom súbore boli po prekonanom infarkte myokardu riešenom PTCA. Doba od ukončenia tréningu predstavovala 12 až 24 mesiacov. Súbor tvorilo 53 respondentov . Na základe nepravdepodobne vysokého percenta pravidelne trénujúcich sme brali do úvahy len tých, ktorí uviedli, že trénujú viac krát týždenne a zároveň pod odborným dohľadom a uviedli konkrétne miesto. Overili sme odbornosť vedenia uvádzaných tréningov. Podľa týchto kritérií uvádzame relevantnejší výsledok, teda 54,72%. Vzhľadom na výsledky prieskumov u pacientov po infarkte myokardu, ktorý neabsolvovali takýto tréning (štúdie uvádzajú, že pravidelne trénuje okolo 20% pacientov po infarkte myokardu) sa môžeme domnievať, že riadený tréning významne prispieva k zaradeniu vhodných pohybových aktivít do života pacientov.
Abstract (in English)
Our group consisted of patients who received controlled training in a Brno - Bohunice hospital. The training was conducted 3 times a week for 2 months. All patients in our study had myocardial infarction and were treated by PTCA. The time from the end of training was 12 to 24 months. The group consisted of 53 respondents . We took into account only those who said that they train more times a week and with professional supervision at specific location. We decided so based on the unlikely high percentage of regular trained patients. We have audited reported proficiency of training. Here are more relevant result 54.72%, by these criteria. We can assume that controlled training contributes significantly to the identification of appropriate physical activities in patients lives. Given the results of surveys of patients with heart failure who did not attended such training (studies indicate that about 20% of patients after myocardial infarction trains regularly).
PrintDisplayed: 4. 7. 2022 08:56