SVOBODA, Ivo and Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování (Law of security and protection of a person). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 pp. ISBN 978-80-210-6004-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování
Name (in English) Law of security and protection of a person
Authors SVOBODA, Ivo and Radim VIČAR.
Edition 1. vyd. Brno, 104 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-6004-3
Keywords (in Czech) bezpečnost, krizová situace, krizový stav, mimořádná událost, ochrana člověka, veřejná správa
Keywords in English security, crisis situation, crisis state, extraordinary event, protection of the person, public administration
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 18/6/2013 11:23.
Abstract
Předložený studijní text „Právo bezpečnosti a ochrany člověka“ reaguje na potřebu zvyšování právního povědomí učitelů všech typů škol a dále studentů z řad pedagogických fakult v oblasti bezpečnosti a ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových situací. Jako doplňkový text může sloužit však i manažerům a řídícím pracovníkům školských úřadů a obecně zřizovatelům škol. Publikace je rozdělena do dvou základních částí: první část podává výklad k organizaci a činnosti veřejné správy na úseku bezpečnosti státu a při zajišťování bezpečnosti a ochrany osob; druhá část se pak věnuje vybraným pojmům a relevantním právním předpisům při výkonu veřejné správy při zajišťování bezpečnosti. Cílem tohoto studijního textu je seznámit čtenáře se základními pojmy a právními instituty práva bezpečnosti a ochrany člověka, jelikož i v prostředí škol a školských zařízení je nutno zajistit ochranu studentů a zaměstnanců před aktuálně hrozícími riziky a hrozbami. Snahou autorů pak bylo zachovat při analýze poměrně značného množství pramenů právní úpravy souvisejících s bezpečností a ochranou člověka za mimořádných událostí a krizových situací v České republice srozumitelnost i pro čtenáře bez právnického vzdělání.
Abstract (in English)
Presented study text “Law of security and protection of a person” reflects the need to enhance the legal awareness of teachers in all types of schools and students from the faculties of education in the field of national security and protection of people in emergency and crisis situations. As a supplementary text it can be useful for managers as well as senior executives of education offices and founders of schools in general. The publication is divided into two parts: the first part comments the organization and activities of public administration in the area of national security and ensuring the safety and protection of persons and the second part concerned with certain terms and relevant legal regulation of public administration in the area of ensuring security. The aim of this study text is to introduce the basic concepts of law and legal institutions of law of security and protection of the person, because even in schools and school facilities it is necessary to ensure the protection of students and employees from the currently threatening risks and threats. The authors made an effort to keep intelligibility for readers without legal training in the analysis of fairly considerable amount of sources of law related to the safety and protection of people in emergency and crisis situations in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 16/6/2021 20:28