JUŘÍK, Vojtěch. HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu (HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Release Your Inner Hero). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu
Name in Czech HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Rozviň i ty svého vnitřního hrdinu
Name (in English) HIP! HIP! HEROIC IMAGINATION PROJECT: Release Your Inner Hero
Authors JUŘÍK, Vojtěch.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) hrdina, společnost, bystander effect, heroic imagination, zlo, sociální prostředí
Keywords in English hero, society, bystander effect, heroic imagination, evil, social environment
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Changed: 24. 2. 2014 21:22.
Abstract
Procházeli jste se někdy po ulici a narazili na člověka, který očividně potřeboval pomoci? Nabídli jste ochotně pomocnou ruku? Nebo jste usoudili, že brzy jistě kolem projde někdo, kdo může pomoct lépe, a pokračovali jste v chůzi, popřípadě se přidali k hloučku diváků přihlížejících celé události? Pokud jste se stali aktéry druhého scénáře, byli jste svědky situace, ve které se projevil efekt přihlížejícího, tzv. bystander effect (Myers, 2010). Dnešní doba, v závislosti na globalizaci, pozapomíná na všeobecnou ochotu pomáhat a popsaný bystander effect je toho zářivým příkladem. Vzhledem k nebezpečenstvím, která lidská pasivita skrývá, jsou patrné snahy o zkvalitnění mechanismů v prostředí, jež dokáží problémovým situacím předcházet. Mezi ně patří i myšlenka hrdinství. Duchovním otcem, který se postavil do čela hnutí pro zkvalitňování společnosti prostřednictvím hrdinského ideálu, je známý profesor psychologie na Stanfordské univerzitě, Philip Zimbardo.
Abstract (in English)
Have you ever walked down the street and came upon a man who obviously needed help? Have you willingly offered a helping hand? Or have you decided that soon goes around certainly someone who can help better, and you continue walking, or join the crowd of onlookers spectators of the event? If you have become actors in the second scenario, you were witnessing a situation in which bystander effect was observed. Present time, depending on the globalization and many other specifics, he forgets for a general willingness to help and described the bystander effect is a shining example. Due to the peril that human passivity hides are apparent efforts to improve the mechanisms in the social environment that can prevent problem situations. Among them is the idea of heroism. Spiritual father, who spearheaded the movement for the improvement of society through the heroic ideal, is known professor emeritus of psychology at Stanford University, Philip Zimbardo.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:00