VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v současné škole (Dynamic modeling in the present school). In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-80-7231-923-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamické modelování v současné škole
Name in Czech Dynamické modelování v současné škole
Name (in English) Dynamic modeling in the present school
Authors VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK.
Edition Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. nestránkováno, 4 pp. 2013.
Publisher University of Defence, Faculty of Economics and Management
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-923-7
Keywords (in Czech) počítačové modelování; webové modelování; web; ICT výuka
Keywords in English computer modeling; web modeling; web; ICT teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 21/3/2014 21:16.
Abstract
Příspěvek se zabývá stavem dynamického modelování v českém školství. Opírá se zejména o výzkumné šetření na základních a střeních školách a gymnáziích. Analyzován je potenciál dynamického modelování a role učitele v současné škole. Ukazuje se, že požadované nároky na práci učitele neodpovídají vytvářeným vnějším podmínkám a že v procesu transformace je významnější akcent kladen na strukturální přeměny než na podporu směrovanou k učiteli.
Abstract (in English)
This paper deals with the status of dynamic modeling in the current school. It is based mainly on the research and survey in primary and secondary schools. We analyzed the potential for dynamic modeling and the role of teachers in the current school. It turns out that the required demands on the teacher's work do not correspond to the created external conditions, and that in the process of transformation is greater emphasis placed on structural changes rather than on support geared to the teacher.
PrintDisplayed: 1/7/2022 06:04