ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Petr SZTURZ, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Petr OPLETAL, Renata KOUKALOVÁ, Iva NEVESELÁ, Jiří VAŠINA, Jiří PRÁŠEK, Iva KIELKOWSKÁ a Petr NĚMEC. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 1, s. 62-72. ISSN 1210-7883.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů
Název anglicky 18F-FDG PET and PET/CT examinations in early diagnosis of giant cell arterisis - a cohort of 39 patients
Autoři ŘEHÁK, Zdeněk (203 Česká republika), Zdeněk FOJTÍK (203 Česká republika, domácí), Petr SZTURZ (203 Česká republika, garant, domácí), Zbyněk BORTLÍČEK (203 Česká republika, domácí), Jana EREMIÁŠOVÁ (203 Česká republika), Jaroslav STANÍČEK (203 Česká republika), Karol BOLČÁK (203 Česká republika), Petr OPLETAL (203 Česká republika), Renata KOUKALOVÁ (203 Česká republika), Iva NEVESELÁ (203 Česká republika), Jiří VAŠINA (203 Česká republika), Jiří PRÁŠEK (203 Česká republika, domácí), Iva KIELKOWSKÁ (203 Česká republika) a Petr NĚMEC (203 Česká republika).
Vydání Česká radiologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 1210-7883.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068695
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky obrovskobuněčná arteritida; temporální arteritida; vaskulitidy velkých cév; horečka neznámého původu; PET; PET/CT
Klíčová slova anglicky giant cell arteritis; temporal arteritis; large vessel vasculitis; fever of unknown origin; PET; PET/CT
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 27. 8. 2013 13:35.
Anotace
Obrovskobuněčné arteritida je řazena mezi vaskulitidy velkých cév. Jejím prvním projevem může být horečnatý stav s elevací markem zánětu (FW a CRP), v rámci vyšetřování takových nemocných lze využít PET (PET/CT) vyšetření. Cíl. Ověření, zda vysoká akumulace FDG ve stěnách velkých tepen odpovídá obrovskobuněčné arteritidě. Metoda. Zařazeno bylo 39 nemocných s podezřením na vaskulitidu velkých tepen na základě PET (25 pacientů) a PET/CT (14 pacientů), jednalo se o 30 žen a devět mužů ve věku 45-81 let, průměr 64,9 let, medián 65 let. K potvrzení byl zvolen přímý průkaz histologickým vyšetřením z excize tepny (4 pacienti) nebo nepřímý - terapeutický test poklesem FW a CRP při kortikoterapii v imunosupresivních dávkách (39 pacientů). Akumulace FDG byla měřena v sedmi cévních oblastech, pokud přesahovala akumulaci referenčního jaterního parenchymu, byla oblast hodnocena jako pozitivní. Kontrolním souborem byl vzorek 100 pacientů bez vaskulitidy. Porovnávány byly výsledky dalších zobrazovacích vyšetření. Výsledky. Obrovskobuněčné arteritis byla ověřena u tří ze čtyř histologických vyšetření. Nepřímým testem byla potvrzena vaskulitida u všech 39 pacientů. U pacientů s vaskulitidou před nasazením kortikoterapie byla nalézána pozitivita alespoň tří cévních oblastí, zatímco v kontrolním souboru byla nalézána pozitivita 0-2 cévních oblastí. Další zobrazovací vyšetření jasné známky vaskulitidy nedetekovala, mohla být hodnocena jako abnormní. Závěr. Nález generalizované vysoké akumulace FDG ve velkých tepnách u nemocných se známkami aktivního zánětlivého onemocnění svědčil pro vaskulitidu velkých tepen. PET (PET/CT) vyšetření detekovalo onemocnění v časné fázi a určovalo i jeho rozsah. Přímé zobrazení postižení spánkových tepen se zdařilo až za použití PET/CT skeneru.
Anotace anglicky
Giant cell arteritis is classified among large-vessel vasculitis. Its first manifestation may be a febrile state with elevation in inflammation markers (ESR, CRP) and for examinations of such patients it is possible to use PET (PET/CT) scanning. Aim. To verify if high FDG uptake in the walls of large vessels is corresponding with giant cell arteritis. Method. Based on PET (25 pts) and PET/ CT (14 pts) examinations, 39 patients with suspicion of large-vessel vasculitis formed a cohort in which were 30 males and 9 females aged 45-81 with a mean age of 64.9 and median of 65 years. For verifying, a direct proof using histologie examination of a vessel excision (4 pts) or an indirect one - a therapeutic test for ESR and CRP decreases during corticotherapy in immunosuppressive doses (39 pts) were opted. FDG uptake was measured in 7 vessel areas with an area evaluated as positive when it surpassed an uptake of the liver parenchyma. As a control group a sample of 100 patients free from vasculitis was used. For comparison, results from further imaging examinations were used. Results. Giant cell arteritis was proved in 3 from 4 histologie examinations. By indirect testing, vasculitis in all 39 patients was confirmed. In patients with vasculitis before the use of corticotherapy, positivity of at least 3 vessel areas was found, whereas in the control group positivity was observed in 0-2 vessel areas. Further imaging examinations did not detect clear symptoms of vasculitis, it could be evaluated as abnormal. Conclusion. The finding of generalized high FDG uptake in large vessels in patients with symptoms of active inflammatory disease gave evidence for large-vessel vasculitis. The PET (PET/CT) examinations detected the disease in its early phase and also determined the extent thereof. Direct imaging of afflicted temporal vessels was successful only by using a hybrid PET/CT scanner.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 02:06