VLČKOVÁ, Kateřina, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ and Jan MAREŠ. Power Perception of Novice and Expert Teachers in Lower Secondary Classes. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Power Perception of Novice and Expert Teachers in Lower Secondary Classes
Name in Czech Percepce moci u učitelů noviců a expertů na základní škole
Authors VLČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Conference abstract - Conference program on-line
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066231
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) percepce moci; školní třída; začínající učitel; zkušený učitel; základní škola
Keywords in English power perception; classroom; novice and expert teacher; lower secondary classes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 28/3/2014 10:55.
Abstract
Power can be defined as the ability to influence opinions, values, and behavior of a person or a group of persons (McCroskey, 2006) and as such it has been a traditional topic in social sciences (for example Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975) and also in educational sciences. Through questionnaire we collect information regarding a) how pupils perceive the power of teachers, b) how pupils and teachers perceive the power of pupils, c) how teachers perceive their own power. Adapted Teacher Power Use Scale (TPUS) by Schrodt, Witt, and Turman (2007) will be used for measuring the perceived power. The scale is based on French and Raven s (1960) traditional typology of relational power which distinguishes power in relation to a principle which it is based on (i.e., coercive, reward, legitimate, referent, and expert). TPUS consists of 30 items and uses a 7-point Likert scale. The Czech adaptation of TPUS includes re-designing the instrument for lower secondary pupils and teachers, and for the Czech conditions. The pilot study shows that a cultural and linguistic adaptation to the Czech conditions is necessary. Therefore the adaptation includes independent parallel translations, multiple cultural and linguistic adaptation, multiple expert reviews, and cognitive interviews with respondents. For ensuring the instrument equivalence validity and reliability will be applied: confirmatory factor analysis, item analysis and estimation of scales reliability. Validity of the 5 self-report scales as instruments measuring the concept of power bases, other possibilities of power measurement and the possibilities of triangulation will be discussed (this paper is a part of research project which also includes observations, field notes, diaries and interviews). The convenient research sample consists of Czech lower secondary novice and expert teachers (approximately 60), their classes (60) and pupils (around 1400). The data collection was in March - June 2013.
Abstract (in Czech)
Moc může být definována jako schopnost ovlivňovat názory, hodnoty a chování jedince či skupiny osob (McCroskey, 2006) a jako taková je tradičním tématem sociálních věd (např. Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975), a tedy i pedagogicky. Pomocí dotazníku jsme sbírali data o tom, a) jak žáci vnímají moc učitele, b) jak žáci a učitel vnímají moc žáků, c) jak učitelé vnímají svou vlastní moc. Pro měření vnímané moci byl použit adaptovaný dotazník Teacher Power Use Scale (TPUS) od Schrodta, Witta a Turmana (2007). Škály tohoto dotazníku jsou postaveny na tradiční typologii relační moci Frenche a Ravena (1960), která rozlišuje moc ve vztahu k principu, na němž je založena, tj. donucovací, odměňovací, expertní, referenční, legitimní. TPUS se skládá z 30 položek a používá 7 bodovou Likertovu škálu. Pro českou adaptaci byla nezbytná úprava nástroje na kulturní a jazykové podmínky. Z tohoto důvodu zahrnovala adaptace nezávislé paralelní překlady nástroje, vícečetné kulturní a lingvistické adaptace, vícenásobné expertní posouzení a kognitivní interview s respondenty. K zajištění validity a reliability nástroje byla použita konfirmatorní faktorová analýza v MPlus, položková analýza a stanovení reliability škál. Diskutována byla také validita 5 škál založených na výpovědích o sobě samém jakožto nástroji, který má měřit koncept bází moci. Diskutováno je také o dalších možnostech měření moci a možnostech triangulace, jelikož tento příspěvek je součástí širšího projektu zahrnujícího také přímé a zprostředkované pozorování, terénní poznámky, deníky a interview. Dostupný vzorek se skládal z učitelů noviců a expertů (cca 60) z druhého stupně základní školy a jejich třídy (cca 60) a žáků (cca 1400). Data byla sbírána v březnu – červnu 2013.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf Licence Creative Commons  File version Vlčková, K. 27/6/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27/6/2013 14:27, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., učo 109084
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Attributes
 

ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
29,4 KB
Hash md5
a82ba7d65cc4f2564a206c76f5dbf319
Uploaded/Created
Thu 27/6/2013 14:27

ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1113495/ECER_2013_Istanbul_novice_expert_teachers_power_Vlckova_Salamounova_Mares.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
7,3 KB
Hash md5
c2e0fcedf6ecfe8a3a81653c51119477
Uploaded/Created
Thu 27/6/2013 14:29
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2/10/2022 01:35