ŽEMLIČKOVÁ, Lenka and Hana CÍDLOVÁ. PowerPoint a výuka chemie (PowerPoint and Chemistry Education). In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: Univerzita Obrany, 2013. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7231-923-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PowerPoint a výuka chemie
Name (in English) PowerPoint and Chemistry Education
Authors ŽEMLIČKOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana CÍDLOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. nestránkováno, 7 pp. 2013.
Publisher Univerzita Obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00068734
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-923-7
Keywords (in Czech) výuka; PowerPoint; efektivita výuky; pravidlo 6x6; typ snímků; efekt potlačení řeči
Keywords in English education; PowerPoint; efficiency of education; rule 6x6; type of slides; effect of speech suppression
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 28. 6. 2013 14:03.
Abstract
Článek upozorňuje na nové zjištění týkající se vlivu typu snímků na efektivitu využití PowerPointových prezentací ve výuce. Autorky článku zhodnotily celkem 80 prezentací z Metodického portálu RVP, určených pro využití při výuce chemie na základní škole. Zjistily, že doporučovanému využití tzv. stručných snímků a podobnému, avšak déle známému tzv. pravidlu 6 x 6 vyhovuje pouze málo prezentací. Současně se ukázalo, že představy uživatelů o dobré prezentaci jsou v protikladu k oběma výše uvedeným zásadám. Autorky se domnívají, že o zjištěné skutečnosti by bylo velmi vhodné hovořit s vysokoškolskými studenty připravujícími se na profesi učitele, např. ve vyučovacích předmětech s didaktickým zaměřením, které mají za cíl naučit studenty využívat výpočetní techniku k samostatné tvorbě výukových materiálů.
Abstract (in English)
The article points to new findings concerning the influence of the type of slides on the effectiveness of PowerPoint presentations use in education. The authors of this article evaluate a total of 80 presentations from Methodological portal of RVP (Framework Educational Programme) intended for use in teaching chemistry at lower secondary school. They found that only a few presentations meet the recommended rule of using so called concise slides or a similar but longer known rule called 6 x 6. At the same time it has been showed that expectations of users about good presentation are in opposition to the principles mentioned above. The authors believe that it would be very appropriate to speak with university students that are preparing themselves to profession of teacher, about these findings, for example in subjects with didactic focus that aim to teach students to use computers for developing their own teaching materials.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:42