PTÁČEK, Petr and Hana CÍDLOVÁ. Využití potenciometrických metod v rámci inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie (Utilization of Potentiometric Methods in the Course of Innovation of Laboratory Training in Biochemistry). In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: Univerzita Obrany, 2013. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-80-7231-923-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití potenciometrických metod v rámci inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie
Name (in English) Utilization of Potentiometric Methods in the Course of Innovation of Laboratory Training in Biochemistry
Authors PTÁČEK, Petr and Hana CÍDLOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, p. nestránkováno, 4 pp. 2013.
Publisher Univerzita Obrany
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-923-7
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 31. 3. 2014 22:34.
Abstract
Příspěvek představuje projekt realizovaný v současné době na Katedře fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, v rámci něhož probíhá inovace povinného předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. V rámci projektu probíhá komplexní inovace laboratorních úloh se zaměřením na biologicky aktivní látky z hlediska lidského zdraví a se zaměřením na látky, se kterými člověk přichází do kontaktu v běžném životě (dusičnany, chloridy, amonné ionty a ionty kovů). Jedná se o zavedení praktických úloh a zařízení pro potenciometrické stanovení iontů s účinkem na lidské zdraví a vlivem na životní prostředí pomocí iontově selektivních elektrod.
Abstract (in English)
The contribution presents a project implemented at present in the Department of Physics, Chemistry and Vocational Education, Faculty of Education, Masaryk University, whereby its innovation of subject Laboratory of Biochemistry being. The project presents the complex innovation labs focusing on biologically active substances for human health and focusing on the substances with which it comes into contact with a person in real life (nitrates, chlorides, ammonium ions and metal ions). This is the introduction of practical tasks and equipment for potentiometric determination of ions having an effect on human health and environmental impacts using ion-selective electrodes.
Links
FRVS/62/2013, interní kód MUName: Inovace laboratorního cvičení z biochemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation laboratory exercises in biochemistry, B - Teachers' Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:22