POKORNÁ, Andrea and Ivana ECKELOVÁ. Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů (Effectiveness of pain management from the perspective of elderly people (seniors)). Bolest. Praha: Tigis, 2013, vol. 16, No 2, p. 77-82. ISSN 1212-0634.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů
Name (in English) Effectiveness of pain management from the perspective of elderly people (seniors)
Authors POKORNÁ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ivana ECKELOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bolest, Praha, Tigis, 2013, 1212-0634.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068781
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) geriatrie; chronická bolest; léčba bolesti; efektivita
Keywords in English geriatrics; chronic pain; pain management; efficiency
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 17. 7. 2013 15:35.
Abstract
Chronická nenádorová bolest je jedním z nejčastějších problémů seniorské populace. Efektivita léčení chronické bolesti u seniorů je ovlivněna multifaktoriální. Na jedné straně stojí fakt, že senioři bolest bagatelizují, protože se domnívají, že bolest je normální proces stárnutí, a tak není možné ji adekvátní léčit. Na straně druhé lze zmínit stále přetrvávající nedostatečné znalosti a dovednosti zdravotníků nejen v identifikaci bolesti, ale následně také v managementu bolesti u seniorů. Cíle: Průzkum mapoval subjektivní náhled seniorů na efektivitu léčby bolesti v ambulanci bolesti v Thomayerově nemocnici v Praze. Metodika: Pro ověření efektivity léčby bolesti jsme provedli dotazníkové šetření u vybraného souboru seniorů léčených v ambulanci bolesti. Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí induktivní statistiky (chí-kvadrát testem) na hladině významnosti alfa = 0,05. Výsledky: Ověřili jsme statistickou závislost mezi pohlavím a deklarovanými subjektivními pocity obtíží v souvislosti s bolestí (p < 0,001). Muži častěji uváděli nedostatečnou délku spánku a nemožnost věnovat se koníčkům. Ženy častěji trápí únava, úzkost, bezmoc, strach z utrpení a nemožnost vykonávat běžné denní činnosti. Mladší a starší senioři v našem souboru se statisticky významně liší v deklarovaných potížích (p < 0,001). Mladší senioři častěji uváděli únavu a nedostatečnou délku spánku. Starší senioři nejčastěji deklarovali problémy s vykonáváním běžné denní činnosti. Mezi pohlavím a věkem respondentů a deklarovanou mírou bolesti vedoucí k vyhledání lékaře nebyla zjištěna závislost (p -/< 0,50). Jak muži, tak ženy uváděli, že mimo běžnou kontrolu v ambulanci by vyhledali lékaře až při obtěžující a silně stresující bolesti. Většina respondentů seniorů také uváděla, že nesouhlasí s tvrzením, že bolest je běžnou součástí stáří bez ohledu na věk a pohlaví, a také uváděli, že jsou spokojeni s úlevou od bolesti. Deklarované zmírnění potíží se sebepéčí na základě zmírnění bolesti závisí na věku respondentů, ale přesto menší potíže se sebepéčí pociťuje 96,43 % seniorů.
Abstract (in English)
Chronic non-malignant pain is one of the most common problems of the senior population. Effectiveness of the treatment of chronic pain in oldage is influenced by multifactorial. Pain may be underreported as some elderly patients incorrectly believe that pain is a normal process of aging and so it can not be adequately treated. On the other hand, we should mention the persisting lack of knowledge and skills of health professionals not only in the identifi cation of pain, but then also in the management of pain in seniors. The aim of the survey was to map the subjective view of seniors on the effectiveness of pain treatment in outpatient setting for pain management in Thomayer Hospital in Prague. Methods: To test the effectiveness of pain we conducted a questionnaire survey of selected group of seniors treated in outpatient setting for pain management. Statistical data processing was done using inductive statistics (chi-square test) at a signifi cance level alfa = 0.05. Results: We verifi ed statistical relationship between gender and declared subjective feelings of diffi culty in relation to pain (p < 0.00). Men more often reported insuffi cient sleep duration and the inability to pursue hobbies. Women more frequently suffer tiredness, anxiety, helplessness, fear of pain and inability to perform normal daily activities. Younger and older seniors in our group are statistically signifi cantly different in the declared problems (p < 0.00). Younger seniors reported more fatigue and lack of sleep duration. Older seniors often declared problems with performance of daily activities. Between gender and age of respondents and the declared degree of pain leading to find doctor dependence was found (p -/< 0.50). Both men and women reported that outside of regular check in an ambulance should seek medical advice only when they have very annoying and distressing pain. Most respondents seniors also stated that they disagrees with the claim that pain is a normal part of aging, regardless of age and gender, and also stated that they were satisfied with the pain relief. They declared alleviate problems with self-care on the basis of pain depends on the age of respondents, but still less difficulty with self-care feelings 96.43% seniors.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:55