KNECHT, Petr and Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV (Learning tasks as opportunities for the development and achievement of expected outputs: An analysis of the coherence of textbooks and the Framework Educational Programme for Basic Education). Pedagogika. 2013, vol. 63, No 2, p. 169-183. ISSN 0031-3815.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV
Name in Czech Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV
Name (in English) Learning tasks as opportunities for the development and achievement of expected outputs: An analysis of the coherence of textbooks and the Framework Educational Programme for Basic Education
Authors KNECHT, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika LOKAJÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pedagogika, 2013, 0031-3815.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066245
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kurikulum; učební úlohy; učebnice; zeměpis; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; očekávané výstupy
Keywords in English curriculum; learning tasks; textbooks; geography; Czech Republic; Framework Educational Programm for Basic Education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Changed: 20. 1. 2022 11:56.
Abstract
Studie se zabývá rolí učebnic v procesu implementace kurikulární reformy. Autoři se snaží na příkladu vybraných učebních úloh v učebnicích zeměpisu zjistit, zda tyto úlohy poskytují příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů definovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Výzkumný soubor tvořilo 399 učebních úloh ze tří aktuálně používaných učebnic zeměpisu. Hlavní metodou byla obsahová analýza spočívající v posuzování koherence RVP ZV a učebnic. Konkrétně se jednalo o srovnávání požadavků na operace s učivem kladených na žáka v učebních úlohách v učebnicích a v příslušných očekávaných výstupech RVP ZV.
Abstract (in English)
This study is concerned with the role of textbooks in the process of implementation of curricular reform. Using the example of selected learning task in geography textboks, the authors seek to establish whether these tasks provide an opportunity for the development and achievement of the expected outcomes defined in the Czech Framework Educational Programme for Basic Education (RVP ZV).The research sample consisted of 399 learning tasks from three current Czech lower secondary geography textbooks. The main method was content analysis involving assessment of the coherence between the RVP ZV and the textbooks.
Links
GPP407/12/P059, research and development projectName: Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce
Investor: Czech Science Foundation, Opportunities to develop problem solving competence in textbooks and in the classroom
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:12