KUBIATKO, Milan. Vnímanie a používanie ICT v rôznych vekových skupinách (The perception and using of ICT in the different age groups). Journal of Technology and Information Education. 2013, vol. 5, No 1, p. 35-41. ISSN 1803-537X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímanie a používanie ICT v rôznych vekových skupinách
Name (in English) The perception and using of ICT in the different age groups
Authors KUBIATKO, Milan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Journal of Technology and Information Education, 2013, 1803-537X.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074723
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) dotaznik; generace Y a X; informační a komunikační technologie; kvantitativní přístup
Keywords in English questionnaire; Generation Y and X; information and communication technologies; quantitative methodology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Changed: 26. 7. 2014 12:38.
Abstract
Pre súčasnú dobu je typické využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) vo všetkých aspektoch ľudského života. Každá veková skupina využíva ICT kvôli iným účelom a rozdiel je možné sledovať aj v čase strávenom používaním ICT. Na základe uvedených skutočností dochádza k deleniu ľudí do rôznych skupín podľa používania ICT. Jedno z používaných delení vymedzuje skupinu nazvanú „Generácia Y“ alebo „Millennial generácia“. Táto generácia zahrňuje ľudí narodených v roku 1981 a neskôr. Generácia Y sa vyznačuje určitými odlišnosťami vo využívaní a vo vzťahu k ICT v porovnaní so staršími ľuďmi. Vo výskumnom šetrení bolo hlavným cieľom porovnať používanie a vnímanie ICT, pričom zameranie bolo hlavne na internet, dvoma skupinami respondentov. Prvú vytvárali respondenti patriaci do Generácie Y a druhú starší respondenti, ktorá bola pracovne nazvaná Generácia X. Výskumnú vzorku vytváralo 266 respondentov rôzneho pracovného zaradenia, časť z nich bola tvorená vysokoškolskými študentmi, akademickými pracovníkmi, či učiteľmi zo stredných škôl. Do generácie Y bolo zaradených 200 respondentov, vek sa pohyboval v rozmedzí 17 až 57 rokov. Ako výskumný nástroj bol použitý dotazník so 64 položkami Likertovho typu zameranými na vnímanie ICT, s 9 položkami zameranými na používanie ICT. Na stanovenie rozdielov medzi vo vzťahu k ICT a v používaní ICT boli použité metódy induktívnej štatistiky (chí-kvadrát test pre nezávislé výbery a t-test pre nezávislé výbery). Okrem uvedených metód boli použité aj metódy viacrozmernej štatistiky, ktoré slúžili na stanovenie reliability (Cronbachovo alfa) a validity výskumného nástroja (exploratívna faktorová analýza).
Abstract (in English)
The using of information and communication technologies (ICT) is typical for the recent time in the all aspects of human life. Every age group is using ICT due to different purposes and the difference is possible to observe in the time length spent by using of ICT. On the basis of the mentioned fact, there is the dividing of people into the different groups according to using of ICT. One of the dividing is determining the group called “Generation Y” or “Millennial Generation”. This generation comprises people born in 1981 and later. The Generation Y is different in the using of ICT and it has got different perception of ICT in the comparison with older people. The main aim of the investigation was to compare using and perception of ICT, with the focusing on the using and perception of Internet, by two groups of respondents. First group was created by respondents belonging to Generation Y and the second group was created by older respondents, which was called Generation X. The sample size was created by 266 respondents of different work environment, there were presented college students, academic staff, high school students. The Generation Y comprised of 200 respondents, the age range was between 17 – 57 years. As the research tool was a questionnaire with 64 Likert type items focusing on the perception of ICT and 9 items focusing on the using of ICT. The methods of inductive statistic (chi-square for independent samples and t-test for independent samples) were used for the determination of differences. Also, the methods of multidimensional statistic were used for the determination of reliability (Cronbach’s alpha) and validity (explorative factor analysis).
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:54