SOUKOPOVÁ, Jana and Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, vol. 61, No 4, p. 1113-1119. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041113.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures
Name in Czech Konkurenční prostředí v odpadovém hospodářství a jeho vliv na výdaje obcí
Authors SOUKOPOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ivan MALÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2013, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00066254
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041113
Keywords (in Czech) konkurence; odpadové hospodářství; běžné výdaje obcí; efektivnost
Keywords in English competitiveness; waste management; current municipal expenditure; efficiency
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Changed: 23. 7. 2013 13:17.
Abstract
This paper is based on the analysis of competitive environment in waste management in the South Moravian Region and its impact on current municipal expenditures. The paper presents the changes in the development of the municipal waste management and more specifically in the municipal solid waste expenditure per capita of the municipalities from South Moravia Region in the Czech Republic. The main goal of this paper is to examine the impact of competitive environment on the expenditure efficiency. We assume that spatial aspect of competitive environment has significant influence on the expenditure. This hypothesis was based on results of research rejected. The paper compares expenditure per capita for several municipality size groups and the data are also analysed separately for the each of the 7 districts of South Moravia Region in order to identify any significant differences in the development between the districts within the region. The period of the analysis covers 5 years from 2007 to 2011 and the sample consists of all 673 South Moravian municipalities.
Abstract (in Czech)
Článek je založen na analýze konkurenčního prostředí odpadového hospdářství obcí v Jihomoravském kraji a jeho vlivu na běžné výdaje obcí na nakládání s odpady. Analyzuje výdaje obcí na nakládní s odpady na obyvatele v poukazuje na jejich změny. Hlavním cílem zhodnocení vlivu konkurenčního prostředí na efektivnost těchto výdajů. Předpokládáme, že prostorový aspekt konkurenčího prostředí má signifikantní vliv na výši výdajů. Článek porovnává výdaje na obyvatele pro různé skupiny obcí a data jsou také analyzovány zvláště pro 7 okresů JMK z důvodu identifikace rozdílů ve vývoji mezi okresy. Období analýzy zahrnuje 5 let od 2007 do 2011 a vzorek zahrnuje všech 673 obcí JMK.
Links
GAP403/12/0366, research and development projectName: Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM ? země CEE
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 00:20