CHRASTINA, Jan, Dušan HRABOVSKÝ, Ivo ŘÍHA, Karolina Margareta STEINEROVÁ and Zdeněk NOVÁK. Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu operovaných zraněných s kraniocerebrálním poraněním (The effect of age, alcohol intoxication and type of brain injury on the prognosis of patients operated on for craniocerebral trauma). Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, vol. 92, No 3, p. 135-142. ISSN 0035-9351.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu operovaných zraněných s kraniocerebrálním poraněním
Name (in English) The effect of age, alcohol intoxication and type of brain injury on the prognosis of patients operated on for craniocerebral trauma
Authors CHRASTINA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dušan HRABOVSKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution), Ivo ŘÍHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karolina Margareta STEINEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 0035-9351.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00068928
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) kraniocerebrální poranění; kontuze mozku; ebrietas
Keywords in English craniocerebral injury; brain contusion; alcohol intoxication
Tags ok, podil, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 7. 2. 2014 08:49.
Abstract
Úvod: Vyšší věk je uváděn jako významný negativní faktor ovlivňující výsledný funkční stav po kraniocerebrálním poranění. Podobně je možné horší prognózu předpokládat u zraněných s mozkovou kontuzí, vyžadující operaci pro expanzivní chování. Jednoznačný negativní vliv alkoholové intoxikace při úraze není literárními daty potvrzen. Cílem práce je analýza vlivu těchto faktorů na výsledek léčby zraněných operovaných pro kraniocerebrální poranění. Materiál a metodika: Ve skupině 246 zraněných (201 mužů, 45 žen), operovaných v letech 2007–2011 pro kraniocerebrální poranění autoři sledovali vliv věku (pod 60 let 145 zraněných, nad 60 let 101 zraněných), alkoholové intoxikace při vzniku poranění (hladina alkoholu nad 1 promile – nejčastěji pomocí osmolarity a klinické známky ebriety) a významného kontuzního ložiska s nutností operačního výkonu na prognózu zraněného hodnocenou pomocí Glasgow Outcome Scale. Výsledky: Ve skupině ve věku pod 60 let bylo při úrazu pod vlivem alkoholu 54,1 % zraněných a nad 60 let věku byl tento podíl 35,7 %. Četnost expanzivně se chovajících kontuzí byla vyšší u zraněných s alkoholovou intoxikací a ve věku nad 60 let. Statistická analýza vztahu prognózy k věku prokázala statisticky významně horší výsledek ve skupině ve věku nad 60 let, který byl průkazný i v podskupině zraněných bez vlivu alkoholu. Statisticky významný rozdíl v prognóze mezi skupinou zraněných pod vlivem a bez vlivu alkoholu nebyl prokázán. Přítomnost významného kontuzního ložiska ovlivňovala prognózu ve skupině zraněných mladších 60 let. Závěr: Výsledky prokazují významný vliv věku na výsledek terapie zraněných operovaných pro kraniocerebrální poranění. Vliv intoxikace alkoholem při vzniku poranění na prognózu nebyl prokázán.
Abstract (in English)
Introduction: Advanced age is reported to be an important negative prognostic factor for the final functional outcome in patients after craniocerebral injury. Worse prognosis can also be expected in the presence of significant brain contusion, requiring surgical treatment because of expansive behaviour. Definite adverse influence of alcohol intoxication at the time of injury has not been proven by current literature data. The aim of the study is to analyse the importance of the above mentioned factors for the treatment outcome in patients operated on for craniocerebral injury. Material and methods: In the group of 246 patients with craniocerebral injury operated on between 2007 and 2011, the authors focused on the influence of age (145 patients < 60 years, 101 patients > 60 years), alcohol intoxication at the moment of injury (blood alcohol level over 0.1% based mainly on serum osmolarity plus clinical signs of alcohol intoxication) and the presence of brain contusion requiring surgical decompression on the final clinical outcome (using the Glasgow Outcome Scale). Results: 54.1% of patients under 60 years of age were alcohol-intoxicated at the moment of injury. The incidence of alcohol intoxication in patients older than 60 years was 35.7%. The incidence of expansive brain contusions requiring surgical decompression was higher in patients older than 60 years and patients with alcohol intoxication. Statistical analysis of prognosis as related to age has shown significantly worse prognosis in patients older than 60 years. The difference was also significant in the subgroup of non-intoxicated patients. Statistical analysis did not show worse prognosis in alcohol-intoxicated patients. The presence of significant contusions influenced the injury prognosis only in patients younger than 60 years. Conclusion: The impact of age on the final treatment outcome in patients with craniocerebral injury was proven. The study did not show significant deleterious effect of alcohol intoxication at the time of injury on the final outcome.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:35