CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Radovan HŘIB and Dušan HRABOVSKÝ. Stereotaktická operační technika v terapii bolesti - historie a současné možnosti (Stereotactic surgery in pain treatment - history and contemporary possibilities). Bolest. Praha: TIGIS, spol. s r.o., 2013, vol. 16, No 1, p. 8-15. ISSN 1212-0634.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stereotaktická operační technika v terapii bolesti - historie a současné možnosti
Name (in English) Stereotactic surgery in pain treatment - history and contemporary possibilities
Authors CHRASTINA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk NOVÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivo ŘÍHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radovan HŘIB (203 Czech Republic) and Dušan HRABOVSKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Bolest, Praha, TIGIS, spol. s r.o. 2013, 1212-0634.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00068929
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) stereotaxiz; chirurgie bolesti; neuromodulace; lezionální stereotaxie stereotaxiz, chirurgie bolesti; neuromodulace; lezionální stereotaxie; hluboká mozková stimulace hluboká mozková stimulace
Keywords in English stereotaxy; pain surgery; neuromodulation; deep brain stimulation; lesional stereotaxy
Tags ok, podil, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 7. 2. 2014 08:09.
Abstract
Terapie bolesti se stala součástí funkční stereotaktické neurochirurgie časně po provedení první stereotaktické operace mozku v roce 1946. Cílem stereotaktických výkonů v terapii bolesti je ovlivnění struktur a drah zodpovědných za přenos bolestivých stimulů a dávajících podklad emočním procesům spojeným s vnímáním bolesti. Podobně jako u dalších stereotaktických funkčních výkonů (poruchy pohybu, farmakorezistentní epilepsie, psychiatrická onemocnění) je možné stereotaktické operace v terapii bolesti rozdělit na skupinu výkonů lezionálních – destrukčních (anatomická destrukce cílové struktury – nejčastěji elektrotermokoagulací) a stimulačních – neuromodulačních (ovlivnění zvolené oblasti elektrickou stimulací pomocí implantovaného generátoru). Podmínkou pro využití stereotaktické operační techniky v terapii bolesti byly nové poznatky v oblasti patofyziologie bolesti, spolehlivé stereotaktické operační systémy, rozvoj neuroradiologických a elektrofyziologických technik pro identifikaci cílových struktur a vývoj implantabilních baterií. Cílovými strukturami lezionálních výkonů v terapii bolesti v historii byly například struktury míchy a mozkového kmene, hypotalamu a hypofýzy, specifická i nespecifická jádra talamu a oblast cingula. Nevýhodou lezionálních výkonů je ireverzibilita destrukce cílové struktury a tedy nežádoucích účinků výkonu. V současnosti jsou prováděny pouze ojediněle. Výhodou stereotaktických neuromodulačních výkonů je minimalizace rozsahu anatomické léze a možnost modulace účinků stimulační terapie změnou stimulačních parametrů. Počet nemocných se zavedenou hlubokou mozkovou stimulací v léčbě bolesti je nižší než počet nemocných stimulovaných pro Parkinsonovu chorobu. Nejobvyklejšími cíli stereotaktické neurostimulace v terapii bolesti jsou specifická senzitivní jádra talamu a periakveduktální/periventrikulární šedá hmota. Méně obvyklé je využití stimulace zadního raménka capsula interna, hypotalamu, nespecifických jader talamu a cingula. Současná data ukazují na lepší efekt stereotaktické neurostimulace u nemocných s nociceptivní ve srovnání s neuropatickou bolestí. Nejzávažnější komplikací je nitrolební krvácení, infekce a mechanické narušení systému. Pro indikaci funkčního stereotaktického výkonu u nemocných je nutné zdůraznit interdisciplinární charakter terapie neztišitelné bolesti s vedoucí úlohou specialistů algeziologů po vyčerpání mož- ností současné velmi propracované efektivní medikamentózní terapie a různých invazivních algeziologických technik.
Abstract (in English)
Treatment of intractable pain became an integral part of functional stereotactical neurosurgery shortly after the first stereot actic brain surgery was performed in 1946. The aim of stereotactical surgeries in the treatment of pain is the modulation of structures and neural pathways respon- sible for the transmission of painful stimuli and underlying emotional processes associated with pain perception. Similarly to other stereotacti- cal functional surgeries (movement disorders, intractable epilepsy, treatment resistant psychiatric problems) the stereotactica l surgeries aiming to treat pain can be divided into lesional surgeries – destructive (anatomical destruction of target structure – using electroc oagulation in the majority of cases and a stimulation surgeries – neuromodulation (modulation of the target structure by means of the implantable generato r). The necessary preconditions for the use of stereotactical surgical technique for pain treatment were the new knowledge in the field of pain p athophysiology, reliable stereotactic frame based systems, the development of radiological and electrophysiological techniques for target structure iden tification and confir- mation and the progress in the field of implantable generators. During history the target structures for stereotactic pain trea tment were spinal cord and brainstem regions, hypothalamus, pituitary gland, specific and non specific thalamic nuclei and cingulate gyrus. Irreversib ility of targ et structure destruction and therefore also of side effects are the principal disadvantages of lesional surgeries. Lesional surgeries are th erefore only exceptio- nally performed nowadays. The main advantageous features of stereotactic neuromodulation system are minimalisation of the exten t of anatomi- cal lesion and the possibility to modulate the effect of stimulation by changing the stimulation parameters. The number of pati ents with implan- ted neuromodulation system in the pain treatment is substantially lower than the number of patients stimulated for Parkinson di sease. The most frequently used target structures for stereotactic neurostimulation for intractable pain are specific sensory thalamic nuclei a nd periaquaeductal/ periventricular gray matter. Stimulation of the posterior limb of internal capsule, hypothalamus, non specific thalamic nuclei and cingular gyrus is uncommon. The contemporary data show better effect of stereotactic neurostimulation on nociceptive than on neuropathic pain. Intracranial bleeding, infection and mechanical system violation are the most serious complications. It is important to underline the interd isciplinary chara- cter of intractable pain treatment with the leading role of pain specialists for indication of stereotactic surgery after the f ailure of contemporary elaborated effective medical treatment and various invasive techniques of pain treatment.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:23