Informační systém MU
ŠIKOLOVÁ, Veronika, Hana SOVINOVÁ and Drahoslava HRUBÁ. Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Výsledky u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Results in Students at Medcal faculty, Masaryk University, Brno). Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, Tigis s.r.o., 2013, vol. 58, No 3, p. 106 - 110. ISSN 1802-6281.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Výsledky u studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Name (in English) Global Health Professions Student Survey (GHPSS): Results in Students at Medcal faculty, Masaryk University, Brno
Authors ŠIKOLOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana SOVINOVÁ (203 Czech Republic) and Drahoslava HRUBÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Hygiena, Praha, Státní zdravotní ústav, Tigis s.r.o. 2013, 1802-6281.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068936
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English smoking in medical students; GLobal HEalth Profession Survey (GHPSS)
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 25. 11. 2013 15:07.
Abstract
Od konce 80. let minulého století jsou organizovány deskriptivní studie na lékařských fakultách po celém světě. Jejich výsledky poskytují údaje o znalostech, postojích a kuřáckém chování budoucích lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků jako výchozí baze pro cílenou výuku o problematice kouření. Metodika: Pomocí dotazníků mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a Center pro kontrolu nemocí a prevence (CDC) Global Health Professions Student Survey (GHPSS) bylo po složení státní rigorózní zkoušky vyšetřeno 220 mediků 6. ročníku od září 2011 do června 2012. Výsledky: Téměř čtvrtina studentů nikdy nezkoušela kouřit cigarety, 5.5 % studentů se pokládá za kuřáky, v posledním měsíci pravidelně kouřilo 2.8 % mediků. Ojedinělé zkušenosti s kouřením ostatních druhů tabákových výrobků udává 45 %, s kouřením vodní dýmky 80 % studentů. Expozice pasivnímu kouření je velmi častá ve veřejných prostorách, téměř 40 % studentů popisovalo nedodržování zákazu kouření v prostorách fakulty a klinik. Studenti posledního ročníku LF MU jsou významně lépe informováni o specifické úloze lékařů a ostatních zdravotníků v motivaci kuřáků, aby zanechali kouření, a tuto roli plně akceptují. Praktické dovednosti při poradenství o zanechání kouření u hospitalizovaných pacientů získala během pregraduálního studia více než třetina posluchačů. Závěr: Trend pregraduální výuky mediků nastavený na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v 90. letech úspěšně pokračuje; naprostá většina absolventů LF MU považuje nekouření za samozřejmost a je si vědoma i specifické úlohy lékařů v omezování kuřácké epidemie. Určité rezervy jsou v nedodržování zákazu kouření na Lékařské fakultě MU a v nutnosti rozšíření poradenské praxe studentů během pregraduálního studia.
Abstract (in English)
Background: From the end of 80th in the last century, the worldwide descriptive studies concerned about medical students have been organized. Their results gave data about knowledge, attitudes and smoking behaviour among future physicians and other health professionals as a basis for their future target education about smoking. Methods: Together 220 medical students attending the 6th grade from September 2011 to June 2012 filled the World Health Organization (WHO) and Centres for Disease Control and Prevention (CDC) GHPSS (Global Health Professions Student Survey) questionnaire at the end of their State examinations. Results: Almost one quarter of students never tried to smoke cigarettes, 5.5 % of students reported themselves as smokers, 2.8 % of students smoked regularly during the last month. Single attempts with other tobacco products smoking described 45 % and the same frequency of attempts with water pipe reported 80 % of students. They are often exposed to passive smoking on public places, almost 40 % of students described the non-compliance with ban of smoking within the faculty areas and clinics. Students at the last grade are significantly better informed about the specific role of physicians and health professionals in the motivations of smokers to quit and fully accept it. The practical skills with advice and support patients with smoking cessation have obtained during the pre-gradual study more than one third of students. Conclusions: The trend of pre-gradual medical study developed at Medical Faculty, Masaryk University, Brno in 90th continues successfully: majority of graduated students accept non-smoking as an obvious part of life style and understand the specific role of health professionals in reduction of public smoking. There are some reserves in the complete approach: non-compliance of smoking ban on Medical faculty areas and the necessity of wider practical skills in counselling.
Displayed: 1. 10. 2022 04:48