HANÁK, Jakub, Kristýna KUHROVÁ a Jan SEDLÁČEK. Ocenění věcného břemene podle směrnice ŘSD - kritické poznámky. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2013, roč. 24, č. 2, s. 87-91. ISSN 1211-443X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ocenění věcného břemene podle směrnice ŘSD - kritické poznámky
Název anglicky Easement Evaluation and Directive of Road and Motorway Directorate - Critical Remarks
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Kristýna KUHROVÁ (203 Česká republika) a Jan SEDLÁČEK (203 Česká republika).
Vydání Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2013, 1211-443X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00069002
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky veřejný majetek; znalecký posudek; směrnice; věcná břemena; ocenění
Klíčová slova anglicky public property; expert opinion; directive; easements; evaluation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 28. 3. 2014 08:38.
Anotace
Od devadesátých let do vzniku zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, byla pro účely zřizování věcných břemen stanovována ve znaleckých posudcích pouze jejich cena zjištěná. V tomto bodě však nezřídka nastávaly problémy, neboť cena věcného břemene při použití postupu pro zjištění jeho ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je zpravidla velmi nízká ve srovnání s cenou, která by odpovídala definici ceny obvyklé dle § 2 téhož zákona, a pokud stavba zasahovala pouze malou část pozemku, pohybovala se cena věcného břemene často v řádech desítek korun. Za takovou cenu nebyli majitelé pozemků ochotni smlouvy o zřizování věcných břemen uzavírat, což nutilo příspěvkové organizace státu situaci řešit jiným způsobem. Z toho důvodu se začaly vydávat směrnice, jejichž obsahem bylo stanovení minimální ceny za zřizování věcných břemen, tedy takové ceny, za které byly vlastnící pozemků ochotni uzavírat smlouvy. V roce 2009 se stav změnil přijetím zákona č. 416/2009 Sb., na základě kterého je ve znaleckých posudcích oceňováno věcné břemeno jak ve výši ceny zjištěné, tak v ceně obvyklé, přičemž je pro výkup nařízeno použití ceny vyšší. Z tohoto postupu je zřejmá snaha o řešení výše popsaného problému a v zásadě vyvolává ztrátu smyslu směrnic příspěvkových organizací, které měly sloužit pouze jako náhradní řešení stejného problému. Směrnice však nebyly příspěvkovými organizacemi zrušeny a zůstává otázkou, zda je jejich používání v dnešní době opodstatněné a zda není v rozporu s platnými právními předpisy. Nastíněnou problematikou se blíže zabývá tento článek, který zohledňuje také změny provedené zákonem č. 405/2012 Sb.
Anotace anglicky
Since the nineties until the time of the Act No. 416/2009 Coll.,to accelerate construction of transportation, water and energy infrastructure, the expert opinions about the identification of the value of easements used only the technique of valuation by price decree. At this point often cames the problems because the price of the easement using the technique to determine the price according to the Act No. 151/1997 Coll., Valuation of Assets, is usually very low in comparison with a price that would correspond to the definition of the usual price according to § 2 of the same act, and if the building will interfere with only a small part of the land, the price of an easement moving often tens of crowns. For such a price were willing landowners agreement on the establishment of easements to enter, leading to the need for allowance organizations to resolve the situation. For this reason, began issuing the directive, whose content was to set minimum prices for the establishment of easements, therefore, a price at which property owners were willing to enter into contracts. In 2009 the state changed the advent of the Act No. 416/2009 Coll. Upon which the expert opinions are valued as an easement in the amount of cost identified as the usual price, and is ordered to purchase the use of higher prices. This procedure is an obvious attempt to solve the above problem and essentially causes a loss of meaning of funded organizations, which serve only as an alternative to the same problem. Directive have not been closed down by allowance organizations and the question remains whether their use is justified in today and not in conflict with applicable laws and regulations. Issues outlined below and discussed in this post. The changes realised by the Act No. 405/2012 Coll are mentioned too.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 08:18