SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy (Kindergartens Teacher´s Quality Standards). první. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. 158 pp. ISBN 978-80-247-4309-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní kompetence učitele mateřské školy
Name (in English) Kindergartens Teacher´s Quality Standards
Authors SYSLOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Praha, 158 pp. 2013.
Publisher Grada Publishing a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069005
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-247-4309-7
Keywords (in Czech) kvalifikace; profesní kompetence; profesní rozvoj; sebereflexe; standardy kvality učitele
Keywords in English qualifications; professional competence; professional development; self-reflection; teacher`s quality standards
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 14. 3. 2014 11:54.
Abstract
Publikace se snaží podat přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe. Ta je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru pozornosti stojí materiál Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který je přílohou publikace. Jeho proces tvorby včetně ověřování tohoto hodnotícího nástroje je popsán v jedné z kapitol. Součástí publikace jsou také případové studie, které jsou věnovány procesu podpory profesního rozvoje ve dvou mateřských školách.
Abstract (in English)
The book tries to give an overview of the specific competencies kindergarten teacher and to highlight the need for teacher self-reflection. That is, with the support of the directors of kindergartens essential professional development of teachers and the overall improvement of preprimary education. The focus is on material Framework of Professional Qualities Kindergarten Teacher, which is annexed to the publication. His creative process, including verification of the tool is described in one of the chapters. Also the case studies that focus on the process of fostering professional development in two kindergartens are included.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:38