KROČA, David. A Reciter with Handicap. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 59-69. ISBN 978-80-210-6281-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A Reciter with Handicap
Name in Czech Recitátor s handicapem
Authors KROČA, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. p. 59-69, 11 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069176
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6281-8
Keywords (in Czech) recitace; literární text; vedení interpreta; dyslektický recitátor; žáci s ADHD; výslovnostní vady; socializace
Keywords in English recitation; literary text; an interpret guidance; dyslectic reciter; pupils with ADHD; pronunciation imperfections; socialization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Changed: 4. 9. 2013 16:14.
Abstract
The chapter brings results of a long-term empirical research focused on assessing the influence of recitation for developing language competences of pupils with special educational needs. The subject-matter of the research was the positive influence of pupils’ participation in regional and national competitions in recitation as well as possibilities of work with them at inclusive schools. Attention was paid to the issue of guiding a dyslectic reciter but we also dealt with possibilities of work with hyperactive pupils, with reciters handicapped due to speech disorders and with socially-handicapped pupil.
Abstract (in Czech)
Kapitola přináší výsledky dlouhodobého empirického výzkumu, který se zaměřil na posouzení vlivu recitace při rozvoji jazykových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem výzkumu byl pozitivní vliv účasti žáka v regionálních a celostátních soutěžích v uměleckém přednesu, jakož i možnosti práce s ním v prostředí inkluzivní školy. Pozornost byla věnována problematice vedení dyslektického recitátora, sledovány však byly i možnosti práce s žákem hyperaktivním, s recitátorem s vadou řeči a s žákem sociálně handicapovaným.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:18