DOLANOVÁ, Dana and Katarína ADAMICOVÁ. Tímová práca v hospicovej starostlivosti a spôsob jej hodnotenia (Teamwork in hospice care and the way of its evaluation). Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2013, vol. 3, No 1, p. 11-18. ISSN 1338-6263.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tímová práca v hospicovej starostlivosti a spôsob jej hodnotenia
Name (in English) Teamwork in hospice care and the way of its evaluation
Authors DOLANOVÁ, Dana (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Katarína ADAMICOVÁ (703 Slovakia).
Edition Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, 1338-6263.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069197
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) tým;týmová práce;hodnocení týmové práce;hospice;hospicová péče;DTEAM - Dotazník dimenzí týmové práce
Keywords in English team;teamwork;measuring teamwork;hospice;hospice care;Dimensions of teamwork survey DTEAM
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 14. 2. 2014 20:08.
Abstract
Multidisciplinárny tím v hospicovej starostlivosti možno chápat' ako skupinu specializovaných pracovníkov, ktorých činnost' vychádza z holistického vnímania člověka. Jednotliví jeho členovia sa podiefajú na uspokojovaní bio-psycho-sociálnych, kulturných a spirituálnych potrieb pacienta/klienta, preto je nutnost' personálně obsadzovať v hospici všetkých členov multidisciplinárneho timu nepopieratemá a nezastupitelná. Kvalitně zostavený a efektivně fungujúci multidisciplinárny tím je jedným z dóležitých atribútov kvalitnej starostlivosti a komplexného us-pokojovania potrieb pacienta vyžadujúceho hospicovú starostlivost'. Právě z tohto dóvodu bolo cieíom predkladanej teoretickej studie charakterizovat' tím a tímovú spoluprácu v hospicovej starostlivosti a tiež navrhnut' spósob hodnotenia tímovej práce v hospici.
Abstract (in English)
Objectives: The aim of the theoretical studies was to briefly characterize the team and the teamwork in hospice care, its evaluation and also to present the selected measurement tool useful for the evaluation of the teamwork in hospice care. Background: The focus of the work was grounded in the validation studies of several authors (Gittell et al. 2000; Hoegl, Gemuenden 2001; Sorra, 2004; Alexander et al. 2005; Wageman et al., 2005; Sexton et al. 2006; Edmondson, 2007; Ryan, Cott, 2008), who dealt with the creation of measurement and evaluation tools for examining the efficiency, functionality and team culture of multidisciplinary teams in health care. Methods: The teamwork assessment measurement tools in health care published abroad and validated have been analyzed analytically and synthetically. The literary and electronic sources gathered through the research and the reviewed full-text online databases (EBSCO, SCOPUS, Web of Knowledge) formed the basis of the analysis. Results: The proposed measurement instrument of the team culture level at multidisciplinary hospice teams is Dimensions of Teamwork survey – DTEAM (Ryan, 2008; Ryan, Cott, 2008). DTEAM was created for the purposes of executing the regular team culture surveys as a part of the internal processes of the multidisciplinary teams in health services. Conclusion: In connection with the increasing demand for all types of teams working in the medical field, it is necessary to expand the knowledge basis for the particular issues of the team functioning in health care and the possibilities of the evaluation of its effectiveness or functionality. For implementing the selected measurement tool into national practice the profound national validation is necessary to be made, the process of which is currently under construction.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:20