DOLANOVÁ, Dana. MOŽNOSTI HODNOTENIA TÍMOVEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE (THE POSSIBILITIES OF THE TEAMWORK ASSESSMENT IN HEALTHCARE). Profese online. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2013, vol. 6, No 1, p. 6-11. ISSN 1803-4330.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MOŽNOSTI HODNOTENIA TÍMOVEJ PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE
Name (in English) THE POSSIBILITIES OF THE TEAMWORK ASSESSMENT IN HEALTHCARE
Authors DOLANOVÁ, Dana (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Profese online, Olomouc, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2013, 1803-4330.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069198
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) tím; tímová práca; zdravotníctvo; ošetrovateľstvo; hodnotenie tímovej práce; dotazník tímovej práce; prieskum tímovej práce
Keywords in English team; teamwork; health care; nursing; measuring teamwork; teamwork questionnaire; teamwork survey
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 14/2/2014 20:03.
Abstract
ABSTRAKT Cieľ práce: Cieľom teoretickej štúdie bolo stručne charakterizovať tím a tímovú prácu v zdravotníctve, jej hodnotenie a tiež prezentovať vybrané meracie nástroje použiteľné pre hodnotenie tímovej práce v zdravotníctve. Východiská práce: Ťažiskom práce boli validačné štúdie niekoľkých autorov (Kalisch, Weaver, Salas, 2009; Kalisch, Lee, Salas, 2010; Kalisch, Lee, Rochman, 2010, Shteynberg, Sexton, Thomas, 2005; Sexton, Helmreich, Neilands et al. 2006; Ryan, 2008, Ryan, Cott, 2008), ktorí sa zaoberali tvorbou meracích a hodnotiacich nástrojov pre skúmanie efektivity, funkčnosti a tímovej kultúry ošetrovateľských a/alebo multidisciplinárnych tímov v zdravotníctve. Použité metódy a spôsob analýzy: Analyticko-syntetickým prístupom boli analyzované v zahraničí publikované a validované meracie nástroje pre hodnotenie tímovej práce v zdravotníctve. Základ analýzy tvorili elektronické zdroje, ktoré boli získané pomocou rešerše v recenzovaných fulltextových online databázach (EBSCO, SCOPUS, Web of Knowledge). Záver: V súvislosti so zvyšujúcimi sa nárokmi na všetky druhy tímov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva je žiaduce rozširovať vedomostnú základňu o špecifickej problematike fungovania tímu v zdravotníctve a o možnostiach hodnotenia jeho efektívnosti či funkčnosti. Pre uvedenie vybraných meracích nástrojov do praxe v tuzemských podmienkach je potrebná dôkladná národná validácia, ktorej proces sa v súčasnosti pripravuje.
Abstract (in English)
ABSTRACT Aims: The aim of the theoretical studies was to briefly characterize the team and the teamwork in health care, its evaluation and also to present the selected measurement tools useful for the evaluation of the teamwork in health care. Background: The focus of the work were the validation studies of different authors (Kalisch, Weaver, Salas, 2009, Kalisch, Lee Salas, 2010, Kalisch, Lee, Rochman, 2010, Shteynberg, Sexton, Thomas, 2005, Sexton, Helmreich, Neilands et al. 2006, Ryan 2008, Ryan, Cott, 2008)who dealt with the creation of measurement and evaluation tools for examining the efficiency, functionality and team culture of nursing and / or multidisciplinary teams in health care. Methods: The measurement tools for assessing teamwork in health care published and validated abroad have been analyzed analytically and synthetically. The core of the analysis was gathered through research of full-text on-line databses(EBSCO, SCOPUS, Web of Knowledge). Conclusion: In connection with the increasing demand for all types of teams working in the medical field, it is necessary to expand the knowledge basis for the particular issues of the functioning of the team in health care and the possibilities of evaluating its effectiveness or functionality. For implementing the selected measurement tools into national practice a profound national validation must be carried out, the process of which is currently in preparation.
PrintDisplayed: 27/9/2022 20:30