ZÁTHURECKÝ, Viliam and Peter MARINIČ. Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků" (Information about data collection implemented by research project “Development of Construction Enterprises”). In Stanislav Rojík. Konkurence 2013. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. p. 313-323. ISBN 978-80-87035-73-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků"
Name in Czech Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků"
Name (in English) Information about data collection implemented by research project “Development of Construction Enterprises”
Authors ZÁTHURECKÝ, Viliam (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Peter MARINIČ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition první. Jihlava, Konkurence 2013, p. 313-323, 11 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069272
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-87035-73-3
Keywords (in Czech) Ekonomická krize; Konkurenceschopnost; Podniková strategie; Management podniku; Stavební výroba; Výroba stavebních hmot
Keywords in English Economic crises; Competitiveness; Corporate Strategy; Business Management; Construction industry; Civil Engineering; Construction Materials Manufacturing
Changed by Changed by: Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D., učo 81441. Changed: 22. 1. 2014 15:28.
Abstract
Hospodářský vývoj v období posledních let, zejména od roku 2008, tedy v čase přetrvávající ekonomické krize lze hodnotit jako nepříznivý, a to jak při dopadu na hospodářství jako celek, tak také zejména při posuzování dopadů na odvětví stavebnictví. Článek, jako dílčí výstup z realizovaného projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“, přináší pohled na situaci v daném sektoru národního hospodářství pohledem z vnitra daného sektoru, přičemž pomocí analýzy sekundárních dat a také pomocí empirického výzkumu projektu realizovaného pod vedením odborného týmu Ekonomicko-správní fakulty MU ve spolupráci s FH Wien der WKW a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.
Abstract (in English)
Development of economy during the last years, especially since 2008, in the time of persistent economic crises can be assessed as unfavourable, both at the impact on economy as a whole and particularly in assessing the impact on construction industry. The article as a partial output from the implemented project "Development of small and medium enterprises in the border areas (M00200)" presents the views on the situation in the sector of national economy from the interior point of view and through the analyses of the secondary data and also by research project implemented under the guidance of expert team from Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, in cooperation with FH Wien der WKW and Regional Chamber of Commerce of south Moravia.
Links
M00200, interní kód MUName: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (Acronym: malé a střední podniky)
Investor: Office of the Government of Lower Austria, 1. Socio-economic development, tourism and know how transfer
PrintDisplayed: 7. 12. 2022 17:46