Informační systém MU
HLOUŠEK, Miroslav. DSGE model with housing sector: application to the Czech economy. In Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. p. 261-266. ISBN 978-80-87035-76-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DSGE model with housing sector: application to the Czech economy
Name in Czech DSGE model se sektorem nemovitostí: aplikace pro českou ekonomiku
Authors HLOUŠEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Jihlava, Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 261-266, 6 pp. 2013.
Publisher College of Polytechnics Jihlava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069293
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-87035-76-4
UT WoS 000335578000045
Keywords in English housing; DSGE model; collateral constraint; Bayesian estimation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 8. 4. 2015 15:21.
Abstract
This paper deals with multi-sector DSGE model that is estimated on Czech economy data. The model is taken from Iacoviello and Neri (2010). There are two production sectors: consumption/investment goods sector and housing sector. These sectors contain various types of nominal and real rigidities and also different technological trends. On the demand side, there is financial friction in the form of collateral constraint which affects borrowing capacity and consumer spending. The model is estimated using Bayesian techniques. The parameters are economically interpreted, the model moments are compared to moments from data and dynamical properties of the model are studied using impulse responses and variance and shock decompositions. Results show that monetary policy has more pronounced effect on consumption and output when houses are better collateralizable. Consumption shocks, housing technology and housing preference shocks played important role in fluctuation of the real variables while inflation target shocks and cost-push shocks influenced mostly nominal variables. However, recent boom and bust in housing prices was caused primary by housing preference shocks (demand side shocks). Supply shocks were also significant but to much less extent.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá vícesektorovým DSGE modelem, který je odhadnut na českých datech. Model pochází od autorů Iacoviello a Neri (2010). Jsou zde dva výrobní sektory: sektor výroby spotřebních/investičních statků a sektor stavebnictví. Tyto sektory se vyznačují různými typy nominálních a reálných rigidit a také různým technologickým pokrokem. Na poptávkové straně existuje finanční frikce v podobě potřeby zástavy na úvěr, která ovlivňuje množství půjček a spotřební výdaje. Model je odhadnut pomocí Baysovských technik. Parametry jsou ekonomicky interpretovány, jsou porovnány momenty z modelu a z dat a jsou studovány dynamické vlastnosti modelu pomocí impulsních odezev a varianční a šokové dekompozice. Výsledky ukazují, že monetární politika má výraznější vliv na spotřebu a výstup, pokud nemovitosti slouží lépe jako zástava. Spotřební šok, technologický šok ve stavebnictví a šok v preferencích pro bydlení hrají důležitou roli pro fluktuaci reálných proměnných, zatímco šok v inflačním cíli a nákladový šok ovlivnily zejména nominální veličiny. Nedávný růst a pokles v cenách nemovitostí byl primárně způsoben šoky v preferencích pro bydlení (poptávkové šoky). Nabídkové šoky byly také významné, ale v menším rozsahu.
Displayed: 1. 10. 2022 03:14