KOPEČNÝ, Petr. Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů. In Danielová, L., Linhartová, D., Schmiedová, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 264-274. ISBN 978-80-7375-825-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů
Název česky Význam stabilizace komunikačních schopností u seniorů
Název anglicky Importance of Stabilizing Communication Skills of the Elderly
Autoři KOPEČNÝ, Petr.
Vydání první. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013, od s. 264-274, 11 s. 2013.
Nakladatel Mendelova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7375-825-7
Klíčová slova česky komunikační schopnosti; pragmatická jazyková rovina; domovy pro seniory; logopedická intervence; sociální služby
Klíčová slova anglicky communication abilities; pragmatic language level; homes for seniors; speech therapy; social services
Změnil Změnil: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Změněno: 10. 2. 2014 12:16.
Anotace
Příspěvek tematizuje problematiku poskytování logopedické intervence v zařízeních sociálních služeb, konkrétně v domovech pro seniory v České republice. V příspěvku jsou uveřejněny dílčí výsledky dvouetapového výzkumného šetření realizovaného v letech 2012 až 2013. Pro sběr dat byla použita kvantitativní metoda s dominantní výzkumnou technikou nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce, který byl určen vedoucím pracovníkům domovů pro seniory a logopedům. Dílčí výsledky představují realizované formy logopedické intervence, analyzují délku poskytování péče o komunikační schopnosti seniorů v domovech, referují o pracovním zázemí logopedů a především upozorňují na přístupy k rozvoji motoriky, smyslů a jednotlivých složek a rovin jazyka.
Anotace anglicky
The paper thematizes the issue of providing speech therapy in social services, particularly in homes for seniors in the Czech Republic. The paper published a two-stage partial results of a research survey conducted from 2012 to 2013. For data collection were used quantitative method dominant research technology special questionnaire of our own design, which was designated managers of homes for seniors and speech therapists. Partial results are realized in the form of speech therapy, analyze the length of providing care for seniors communication skills, report on employment background speech and especially highlight the approaches to the development of motor skills, senses and the various components and aspects of language.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:58