STRÁNSKÝ, Jaroslav. Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance (Discrimination and Unequal Treatement Regarding Care of Employees). In Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 208 - 219. ISBN 978-80-210-6319-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance
Name (in English) Discrimination and Unequal Treatement Regarding Care of Employees
Authors STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Dny práva 2012 - Days of Law 2012, p. 208 - 219, 12 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00069412
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6319-8
Keywords (in Czech) Rovné zacházení; Diskriminace; Nepřímá diskriminace; Přímá diskriminace; Oprávněné rozdílné zacházení; Péče o zaměstnance; Zaměstnanecké benefity
Keywords in English Equal Treatment; Discrimination; Direct Discrimination; Indirect Discrimination; Justifiable Different Treatment; Care of Employees; Employee Benefits
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012. Changed: 17. 11. 2013 01:30.
Abstract
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení a zákaz diskriminace vůči všem svým zaměstnancům v oblasti přístupu k zaměstnání, odměňování, pracovních podmínek, vzdělávání, kariérního růstu. Jednou ze specifických oblastí, v nichž je třeba věnovat problematice rovného zacházení zvláštní pozornost, je péče o zaměstnance. V rámci péče o vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců a poskytování zaměstnaneckých benefitů je totiž poměrné časté, že vůči různým skupinám zaměstnanců dochází k rozdílnému zacházení. Do značné míry jde o přirozený důsledek nastavení systému péče o zaměstnance u jednotlivých zaměstnavatelů. V některých případech ovšem může docházet ke skrytým či otevřeným nerovnostem. Ve svém příspěvku se zaměřuji především na rozpoznání toho, kdy lze rozdílné zacházení v oblasti péče o zaměstnance považovat za oprávněné a kdy již nikoli.
Abstract (in English)
The employer is obliged to safeguard equal treatment and non-discrimination for his employees as regards access to employment, remuneration, working conditions, training and opportunities for career advancement. One of the specific areas in which it is necessary to address the issue of equal treatment is the care of employees. A different treatment is quite commonly identified within employers’ system of vocational development and improvement of qualification. To a certain extent it is a very natural consequence of the employees’ establishment of care of employees. In some cases, however, hidden or open inequalities may result out of these differences. My contribution deals with identifying where a different treatment within the care of employees may be considered justifiable and where not.
Links
MUNI/A/0865/2012, interní kód MUName: Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo (Acronym: OP a PP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:56