URBÁNKOVÁ, Šárka and Jitka REISSMANNOVÁ. Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči (Awareness of Univerzity students about primary prevention and primary care). In prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: MUNI press, 2013. p. 149-160. ISBN 978-80-210-6316-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči
Name in Czech Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči
Name (in English) Awareness of Univerzity students about primary prevention and primary care
Authors URBÁNKOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor) and Jitka REISSMANNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, p. 149-160, 12 pp. 2013.
Publisher MUNI press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069418
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6316-7
Keywords (in Czech) primární prevence; primární péče; preventivní prohlídky; mladí lidé; neinfekční nemoci hromadného výskytu; zdravotní gramotnost
Keywords in English primary prevention; preventive examinations; youth; massively prevalent noninfectious diseases; health awareness
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Changed: 31/3/2014 10:37.
Abstract
Vstupem do dospělosti přebírají mladí lidé plně zodpovědnost za svůj život. Jeho nejvyšší hodnotou je zdraví, které ovlivňuje všechny aspekty lidského života. Řada podstatných otázek vážících se k problematice zdraví a nemocí je diskutována často jen v rovině teoretických poznatků mezi odborníky, které se nedostávají k široké veřejnosti. Nutností je zvyšování zdravotnické gramotnosti, zejména s ohledem na stárnutí populace a stoupající morbiditu a mortalitu na neinfekční nemoci hromadného výskytu, které však řadíme k nemocem preventabilním. Měli bychom hledat účinnější cesty a nástroje k informovanosti veřejnosti a tím ke snížení incidence a prevalence těchto onemocnění, které mají vážný dopad jak do osobní života nemocného, tak celospolečenský. Významnou roli v primární prevenci sehrávají lékaři primární péče - praktičtí lékaři, zubní lékaři, gynekologové a porodníci, kteří zdarma poskytují v zákonem stanovených lhůtách preventivní prohlídky. Jejich návštěvnost je však v České republice velmi nízká ve srovnání s řadou ostatních vyspělých evropských zemí.
Abstract (in English)
By attaining maturity, the young assume full responsibility for their lives. Its greatest value is health, influencing all other aspects of human life. A number of serious questions pertaining to issues of health and diseases are being discussed only on the level of theoretical findings among experts, not reaching the broad public. Raising public health awareness is a necessity, particularly in view of the ageing population and increasing morbidity and mortality of preventable massively prevalent non-infectious diseases. We should seek more efficient tools for decreasing the incidence and prevalence of these diseases, capable of affecting both the personal life of the patient and the society as a whole. Primary care physicians play a vital role in primary prevention - general practitioners, dentists or gynecologists, providing free preventive examinations in statutory intervals; Their attendance in the Czech Republic is very low in comparison to many other developed European countries.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27/11/2022 06:18