DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ and Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika (Data analysis in neurology XXXIXth Statistical tools for the assessment of homodenity and correction estimates the ratio of chance and relative risk). Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, vol. 76, No 3, p. 374-378. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika
Name (in English) Data analysis in neurology XXXIXth Statistical tools for the assessment of homodenity and correction estimates the ratio of chance and relative risk
Authors DUŠEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.159
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069453
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000320015300015
Keywords in English neurology; analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 1. 10. 2013 14:28.
Abstract
V předchozím díle seriálu jsme se zabývali možnostmi grafického srovnání výstupů více asociačních studií, které jsou prováděny vzájemně nezávisle, avšak na základě stejného experimentálního plánu a se stejným cílem. Jde o studie observační (díl XXXV seriálu), uspořádané retrospektivně nebo prospektivně. Jejich nejjednodušším číselným výstupem je tabulka četností, ze které odhadujeme vliv expozice nějakým faktorem (rizikovým nebo protektivním) na výskyt sledované události („event, outcome“). Typickým způsobem hodnocení těchto dat je v díle č. XXXVI vysvětlený odhad poměru šancí („odds ratio“, OR) nebo relativního rizika („relative risk“, RR). U těchto odhadů můžeme hodnotit jejich statistickou významnost pomocí intervalů spolehlivosti nebo je můžeme vzájemně srovnávat pomocí statistických testů či grafických metod (díly č. XXXVI-XXXVIII seriálu). V předchozím díle jsme uvedli zvláštní formu grafického znázornění, která se uplatňuje především v metaanalýzách již publikovaných studií, tzv. forest plot. Nyní na tento výklad navážeme a vysvětlíme nejčastější statistické testy, jež jsou zásadní pro správnou interpretaci odhadů OR nebo RR: -Korekční postupy (adjustace) odhadů OR nebo RR s ohledem na vliv faktorů, které mohou výsledky asociační analýzy ovlivnit nebo zkreslit, -Testy homogenity (konzistence) více odhadů OR nebo RR, které jsou výstupem analýzy vzájemně nezávislých studií nebo nezávislých výběrových souborů dat.
Abstract (in English)
The article explains and describes the most frequent statistical test used for assessment of homogeneity, correction and interpretation of odds ratio and relative risk in metaanalyses of previously published studies.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:05