SCHORMOVÁ, Zdeňka. The ESP Student as an Active and Autonomous Participant in the Language Learning Process (Class Experiment). In Janíková Věra, Seebauer Renate. Education and Languages in Europe, Bildung und Sprachen in Europa. 1st ed. Münster: LIT Verlag, 2013. p. 449-458. ISBN 978-3-643-50505-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The ESP Student as an Active and Autonomous Participant in the Language Learning Process (Class Experiment).
Name in Czech Student odborného anglického jazyka jako aktivní a autonomní účastník vzdělávacího procesu (experiment ve třídě)
Authors SCHORMOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Münster, Education and Languages in Europe, Bildung und Sprachen in Europa, p. 449-458, 10 pp. 2013.
Publisher LIT Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074767
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-643-50505-7
UT WoS 000333716900047
Keywords (in Czech) komunikační kompetence; simulace; experiment; odborný anglický jazyk; lékařská angličtina
Keywords in English communicative competence; simulation; experiment; English for Specific Purposes; Medical English
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2015 09:16.
Abstract
This paper looks at teaching and learning method which helps students become active and autonomous participants in their own learning process and therefore helps to develop their communicative competence in real-life situations which is essential for students in the field of English for specific purposes. The research deals with Medical English communicative competence development at tertiary level. First it introduces the quantitative research method used – experiment in vivo and explains how simulation method was used in teaching and learning process of experimental group. It describes experiment carried out in detail. Than it looks at drawbacks challenged during the course of experiment and finally introduces results in communicative competence development comparing experimental and control groups of ESP students.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá výukovými a učebními metodami, které pomáhají studentům stát se aktivními a autonomními účastníky svého učebního procesu a tím napomáhají rozvíjet jejich komunikační kompetenci v reálných životních situacích, které jsou pro studenty odborného cizího jazyka klíčové. Výzkum se zabývá rozvojem komunikační kompetence v lékařské angličtině na terciární úrovni. Nejdříve představuje kvantitativní výzkum – experiment a vysvětluje, jak byla simulační metoda použita ve výuce experimentální skupiny. Celý experiment popisuje detailně. Dále se zaměřuje na problémy, kterým bylo potřeba čelit v průběhu experimentu a v závěru představuje výsledky a porovnává rozdíl v rozvoji komunikační kompetence u experimentální a kontrolní skupiny.
Links
MUNI/A/0744/2012, interní kód MUName: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (Acronym: AKTEV II)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:27