KACHLÍK, Petr. Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 295-326. ISBN 978-80-210-6316-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí
Název česky Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí
Název anglicky Issue of pathological addictions and primary prevention of them in the university environment
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, od s. 295-326, 32 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069643
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6316-7
Klíčová slova česky dotazník; gambling; informační systém; návykové látky; patologické závislosti; prevence; postoje; studenti; studie; univerzita; web
Klíčová slova anglicky questionnaire; gambling; information system; addictive substances; pathological addictions; prevention; attitudes; students; studies; university; web
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 27. 3. 2014 16:04.
Anotace
Příspěvek podává přehled výsledků získaných pomocí anonymního dotazování v rámci tříletého grantového projektu. Jednalo se o 3 studie, které oslovily vzorky prezenčních studentů všech fakult Masarykovy univerzity. První a druhý výzkum se týkaly zkušeností respondentů s návykovými látkami a chováním, jejich postojů a názorů. Třetí studie sledovala zkušenosti, názory a potřeby studentů v oblasti primární prevence závislostí. odpovědi byly sbírány pomocí elektronického formuláře a statisticky vyhodnoceny. Z výzkumu vyplynulo, že téměř 40% respondentů kouřilo tabák, tři čtvrtiny pily alkohol a polovina černou kávu během posledního týdne před studií. Během posledního měsíce 16% souboru konzumovalo marihuanu (převažovali muži), 1% halucinogenní látky. tlumivé léky bez předpisu užilo během posledního měsíce 1% souboru, převažovaly ženy. Alespoň jednu celoživotní zkušenost s „tvrdými“ drogami přiznalo 5% souboru, s hrou na automatech více než 30% respondentů. S preventivními aktivitami na Univerzitě se setkalo 20% vzorku, nejvíce na fakultě pedagogické, informatiky, lékařské a přírodovědecké. Setkání s prevencí se nejčastěji uskutečnilo v rámci výuky, zřídka na kolejích, vzdělávacích a zájmových akcích. K preventivnímu působení na studenty jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky o problematice alkoholu a tabáku. Podle respondentů schází drogové prevenci na Univerzitě návaznost, systematičnost a pestrost, není jí věnován dostatek času, chybí zpětná vazba.
Anotace anglicky
The paper provides an overview of the results obtained using anonymous polling in the three-year grant project. There were 3 studies that have addressed the samples full-time students of all faculties of Masaryk University. The frst and second research related to respondents' experiences with addictive substances and behaviors, attitudes and opinions. The third study looked at experiences, opinions and needs of students in the primary prevention of addiction. Responses were collected using electronic forms and statistically evaluated. The research showed that almost 40% of respondents smoked tobacco, drank alcohol, three quarters and half black cofee during the last week before the study. Over the last month 16% of the sample consumed marijuana (primarily males), 1% of hallucinogenic substances. Depressants without a prescription had used during the last month of 1% of the sample, women predominated. At least one lifetime experience with "hard" drugs admitted 5% of the sample, with the game on machines more than 30% of respondents. The preventive activities at the University met 20% of the sample, the most in the Faculty of Education, Informatics, Medicine and Science. Meeting with the prevention of the most common place in the classroom, rarely on the hall of residence, educational and special interest events. The preventive efect on students are used mainly monologue led talks on the issue of alcohol and tobacco. According to the respondents meet drug prevention at the University of continuity, systematic and diversity, it is not dedicated enough time, lack of feedback.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 22:05