KACHLÍK, Petr. Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí (Issue of pathological addictions and primary prevention of them in the university environment). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 295-326. ISBN 978-80-210-6316-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí
Name in Czech Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí
Name (in English) Issue of pathological addictions and primary prevention of them in the university environment
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, p. 295-326, 32 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069643
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6316-7
Keywords (in Czech) dotazník; gambling; informační systém; návykové látky; patologické závislosti; prevence; postoje; studenti; studie; univerzita; web
Keywords in English questionnaire; gambling; information system; addictive substances; pathological addictions; prevention; attitudes; students; studies; university; web
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 27. 3. 2014 16:04.
Abstract
Příspěvek podává přehled výsledků získaných pomocí anonymního dotazování v rámci tříletého grantového projektu. Jednalo se o 3 studie, které oslovily vzorky prezenčních studentů všech fakult Masarykovy univerzity. První a druhý výzkum se týkaly zkušeností respondentů s návykovými látkami a chováním, jejich postojů a názorů. Třetí studie sledovala zkušenosti, názory a potřeby studentů v oblasti primární prevence závislostí. odpovědi byly sbírány pomocí elektronického formuláře a statisticky vyhodnoceny. Z výzkumu vyplynulo, že téměř 40% respondentů kouřilo tabák, tři čtvrtiny pily alkohol a polovina černou kávu během posledního týdne před studií. Během posledního měsíce 16% souboru konzumovalo marihuanu (převažovali muži), 1% halucinogenní látky. tlumivé léky bez předpisu užilo během posledního měsíce 1% souboru, převažovaly ženy. Alespoň jednu celoživotní zkušenost s „tvrdými“ drogami přiznalo 5% souboru, s hrou na automatech více než 30% respondentů. S preventivními aktivitami na Univerzitě se setkalo 20% vzorku, nejvíce na fakultě pedagogické, informatiky, lékařské a přírodovědecké. Setkání s prevencí se nejčastěji uskutečnilo v rámci výuky, zřídka na kolejích, vzdělávacích a zájmových akcích. K preventivnímu působení na studenty jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky o problematice alkoholu a tabáku. Podle respondentů schází drogové prevenci na Univerzitě návaznost, systematičnost a pestrost, není jí věnován dostatek času, chybí zpětná vazba.
Abstract (in English)
The paper provides an overview of the results obtained using anonymous polling in the three-year grant project. There were 3 studies that have addressed the samples full-time students of all faculties of Masaryk University. The frst and second research related to respondents' experiences with addictive substances and behaviors, attitudes and opinions. The third study looked at experiences, opinions and needs of students in the primary prevention of addiction. Responses were collected using electronic forms and statistically evaluated. The research showed that almost 40% of respondents smoked tobacco, drank alcohol, three quarters and half black cofee during the last week before the study. Over the last month 16% of the sample consumed marijuana (primarily males), 1% of hallucinogenic substances. Depressants without a prescription had used during the last month of 1% of the sample, women predominated. At least one lifetime experience with "hard" drugs admitted 5% of the sample, with the game on machines more than 30% of respondents. The preventive activities at the University met 20% of the sample, the most in the Faculty of Education, Informatics, Medicine and Science. Meeting with the prevention of the most common place in the classroom, rarely on the hall of residence, educational and special interest events. The preventive efect on students are used mainly monologue led talks on the issue of alcohol and tobacco. According to the respondents meet drug prevention at the University of continuity, systematic and diversity, it is not dedicated enough time, lack of feedback.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:23