KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity (Visit in Institute of Geography at the Lisbon University). Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, 2013, vol. 32, No 2, p. 62-64. ISSN 1213-1075.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity
Name in Czech Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity
Name (in English) Visit in Institute of Geography at the Lisbon University
Authors KOLEJKA, Jaromír.
Edition Geografické informace, Praha, Česká geografická společnost, 2013, 1213-1075.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Lisabonská univerzita - geografické vzdělávání - výzkum - spolupráce
Keywords in English Lisbon University - geographic education - research - cooperation
Tags education in geography, Portugal
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Changed: 26. 10. 2013 09:17.
Abstract
Nejvýznamnějším akademickým geografickým pracovištěm v Portugalsku je Instituto de Geografia e Ordenamento do Território na Universidade de Lisboa, neboli Ústav pro geografii a prostorové plánování Lisabonské univerzity. Geografové sídlí rozptýleně ve starší budově Filozofické fakulty (Faculdade de Letras) a v nedalekém v přízemním bloku – v podstatě v lehké barákové konstrukci. Ústav v současné době disponuje 182 odbornými pracovníky, z nichž 75 jsou vysokoškolští učitelé všech hodností. Impozantní je rovněž počet studentů všech studijních programů. Aktuálně zde geografii studuje kolem 750 studentů a přibližně další stovka má geografii jako druhý předmět v souvislosti s jejich angažovaností v oborech asijských, afrických a obecně mezikulturních studiích. Ústav se člení do dvou jednotek: 1) výzkum, a 2) výuka a vzdělávání. Každá jednotka se člení na nižší útvary zvané klastry (=“skupiny“). Pracoviště má akreditaci pro čtyři výzkumné doktorandské obory: fyzická geografie, humánní geografie, regionální rozvoj a plánování, GIS a kartografie; a pro geografické vzdělávání.
Abstract (in English)
The Instituto de Geografia e Ordenamento do Território at the Universidade de Lisboa, or the Institute of Geography and Spatial Planning at the University of Lisbon is the most important academic geography institution in Portugal. Geographers are sparsely located in an older building of the Faculty of Arts (Faculdade de Letras ) and in a nearby light barrack construction. Department currently has 182 professionals, of which 75 are university teachers of all ranks. Impressive is also the number of students in all degree programs. There are around 750 students currently studying the geography and about a hundred more having geography as the second subject in connection with their involvement in the fields of Asian, African and cross-cultural studies in general . The Institute is divided into two units: 1 ) research, 2 ) education and training . Each unit is divided into lower formations called clusters (= "group"). Department is accredited for four doctoral research areas: physical geography, human geography, regional development and planning, GIS and cartography, and geographic education.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 05:23