VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice
Název česky Žákovská percepce moci učitelů základní školy v kontextu délky jejich pedagogické praxe
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Jarmila BRADOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Turecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066436
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky žákovská percepce moci; školní třída; učitel; délka praxe učitele; Teacher Power Use Scale;základní škola
Klíčová slova anglicky student power perception; classroom; teacher; lenght of practise of teacher; Teacher Power Use Scale; lower secondary classes
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 28. 3. 2014 10:45.
Anotace
Power can be defined as the ability to influence opinions, values, and behavior of a person or a group of persons (McCroskey, 2006) and as such it has been a traditional topic in social sciences (for example Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975) and also in educational sciences. Through questionnaire we collect information regarding a) how pupils perceive the power of teachers, b) how pupils and teachers perceive the power of pupils, c) how teachers perceive their own power. Adapted Teacher Power Use Scale (TPUS) by Schrodt, Witt, and Turman (2007) will be used for measuring the perceived power. The scale is based on French and Raven s (1960) traditional typology of relational power which distinguishes power in relation to a principle which it is based on (i.e., coercive, reward, legitimate, referent, and expert). TPUS consists of 30 items and uses a 7-point Likert scale. The Czech adaptation of TPUS includes re-designing the instrument for lower secondary pupils and teachers, and for the Czech conditions. The pilot study shows that a cultural and linguistic adaptation to the Czech conditions is necessary. Therefore the adaptation includes independent parallel translations, multiple cultural and linguistic adaptation, multiple expert reviews, and cognitive interviews with respondents. For ensuring the instrument equivalence validity and reliability will be applied: confirmatory factor analysis, item analysis and estimation of scales reliability. Validity of the 5 self-report scales as instruments measuring the concept of power bases, other possibilities of power measurement and the possibilities of triangulation will be discussed (this paper is a part of research project which also includes observations, field notes, diaries and interviews). The convenient research sample consists of Czech lower secondary novice and expert teachers (approximately 60), their classes (60) and pupils (around 1400). The data collection was in March - June 2013.
Anotace česky
Moc může být definována jako schopnost ovlivňovat názory, hodnoty a chování jedince či skupiny osob (McCroskey, 2006) a jako taková je tradičním tématem sociálních věd (např. Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975), a tedy i pedagogicky. Pomocí dotazníku jsme sbírali data o tom, a) jak žáci vnímají moc učitele, b) jak žáci a učitel vnímají moc žáků, c) jak učitelé vnímají svou vlastní moc. Pro měření vnímané moci byl použit adaptovaný dotazník Teacher Power Use Scale (TPUS) od Schrodta, Witta a Turmana (2007). Škály tohoto dotazníku jsou postaveny na tradiční typologii relační moci Frenche a Ravena (1960), která rozlišuje moc ve vztahu k principu, na němž je založena, tj. donucovací, odměňovací, expertní, referenční, legitimní. TPUS se skládá z 30 položek a používá 7 bodovou Likertovu škálu. Pro českou adaptaci byla nezbytná úprava nástroje na kulturní a jazykové podmínky. Z tohoto důvodu zahrnovala adaptace nezávislé paralelní překlady nástroje, vícečetné kulturní a lingvistické adaptace, vícenásobné expertní posouzení a kognitivní interview s respondenty. K zajištění validity a reliability nástroje byla použita konfirmatorní faktorová analýza v MPlus, položková analýza a stanovení reliability škál. Diskutována byla také validita 5 škál založených na výpovědích o sobě samém jakožto nástroji, který má měřit koncept bází moci. Diskutováno je také o dalších možnostech měření moci a možnostech triangulace, jelikož tento příspěvek je součástí širšího projektu zahrnujícího také přímé a zprostředkované pozorování, terénní poznámky, deníky a interview. Dostupný vzorek se skládal z učitelů noviců a expertů (cca 60) z druhého stupně základní školy a jejich třídy (cca 60) a žáků (cca 1400). Data byla sbírána v březnu – červnu 2013.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 28. 3. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf?info
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:44, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D., učo 109084
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
  • osoba Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D., učo 365330
Atributy
 

3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
759,7 KB
Hash md5
99bc0659af2a2ecbf76acd77682fbd03
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:44

3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1126436/3k_VlckovaBradovaSalamounova_PerceivedTeachersPowerGA13_24456S.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
14 KB
Hash md5
e65aef7532e22c70bddfb91b84b69866
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 07:50